D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende1_39_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kalvin Institutiója fordításának czímlapja
B e s o r o l á s i   c í m : Kalvin Institutiója fordításának czímlapja
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Szenczi Molnár
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1574-1634
V I A F I d : 89302011
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
V I A F I d : 89302011
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Calvin, Jean (1509-1564)
V I A F I d : 90631825
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : könyvtörténeti emlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sz. Molnár Albert: Kalvin Institutiója fordításának czímlapja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Inistitutio Christianae religionis Kalvinnak legfontosabb munkája. - Molnár e művet Bethlen Gábor fejedelem felszólítására lefordította és Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás czímmel, 1624-ben, negyedrét alakban, 1538 lapon, Hamanban (Poroszorsz.) adta ki. A czímlap felső részén, balról, a pokolba, jobbról a menyországba vezető utak allegorikus ábrázolásai vannak. Az előbbi alatt a hit, az utóbbi alatt a vallásosság allegorikus női alakjai láthatók. A Religio kezében nyitott könyvet tart, Evangelium pacis aeternae (az örök béke evangeliuma) felirással. A Fides melletti héber betűk, - Adonau - Isten-t jelentenek. A Religio alatti latin distichonnak, megfelel a Fides alatti magyar distichon, Molnár fordításában. A lap alsó szegletét jobbról Kalvin arczképe foglalja el, Prompte et sincere (nyíltan és őszintén) felírással. A bal szegletben Molnár arczképe van, Absit gloriari nisi in cruce D. u. I. Christi. Gal. 6. (Távol legyen tőlem másban dicsekednem, mint a mi urunk Jézus Krisztus keresztjében. Galatabeliekhez irt lev. 6. fejezet) felírással. E képen mcgörökíttette Molnár saját életének azon jelenetét, midőn őt Tilly spanyol katonái Heidelbergben elfogták és megkínozták. A háttérben látható, a mint a hátrafelé guzsba kötött és a magasba húzott Molnárt egy spanyol katona égő szövétnekkel perzseli.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Szenczi Molnár Albert arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1106x1480 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne