D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende2_34_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nagy-szalontai "Csonka-torony" kijavítás után
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy-szalontai "Csonka-torony" kijavítás után
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Háry Gyula rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Arany János (1817-1882)
V I A F I d : 95251869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Háry Gyula (1864-1946)
V I A F I d : 95998847
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagyszalonta
G e o N a m e s I d : 668129
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagy-szalontai "Csonka-torony" kijavítás után. (Háry Gyula rajza.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy-Szalonta eredetileg a Toldi-család hirtoka volt. A várost 1598-ban atörökök annyira elpusztították, hogy több évig lakosok nélkül maradt. Ekkor (1606-ban,) Bocskay 300 hajdút telepített ide, (ezektől származott Arany őse is), a kik a Toldiak várát ujra felépítették. E várnak maradványa azon őrtorony, mely Szalonta város főterétől, a Toldi-tértől keletre, még ma is fennáll és Csonka-torony néven ismeretes. E tornyot a hozzá tartozó épülettel Szalonta városa 1893-ban megvette és miután a tornyot Arany László tervei szerint, Arany Lászlóné költségén 4000 forinton helyreállították, az épületet 1899. aug. 27-ikén ünnepélyesen felavatták és Arany- és Hajdú múzeumnak rendezték be. A torony négy szobából áll. A földszinten vannak elhelyezve Arany szobrai, arczképei és a költőre vonatkozó más képek. Az első emeleten vannak Arany háló- és dolgozószobájának bútorai, a falakon Arany barátainak arczképei. A második emeleten a költő eredeti kéziratai, a falakon a költő koszorúi és a temetésére küldött koszorúk szalagjai. Itt van Arany könyvtára is. A harmadik emeleten a "Hajdú múzeum" van. A torony bejárása fölötti márványtáblán a következő felirat olvasható: Az ugynevezett Csonka-torony, / melyet Arany János és Petőfi Sándor / megénekeltek, / Arany László, Nagy-Szalonta szülötte és orsz. / képviselője tervezete szerint / újíttatott meg. / Ide helyeztettek őrzés végett / Arany János emlékei, / melyeket a kegyeletes fiú Nagy-Szalonta városának / ajándékozott. / 1899. augusztus 28.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nagy-szalontai "Csonka-torony"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 956x924 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne