D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 41192845.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dég, Church
B e s o r o l á s i   c í m : Dég, Church
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dégi Református Egyházközség temploma
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-09-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dég
G e o N a m e s I d : 3053764
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1794
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1794-ben épült református templom különlegessége, hogy a lelkésznek néha "el kell hagynia" a templomot, hiszen a szószékre felvezető lépcső a főfalakon kívül levő lépcsőházban található.
...
A falu közepén folyik át a Bozót-patak, amelynek hídján keresztülhaladva a református templom, majd a római katolikus templom tűnik fel. A felvilágosult világnézetű földesúr, gróf Festetics Lajos római katolikus vallású volt, református jobbágyait mégis arra biztatta, hogy hozassanak gyermektanítót és könyörgő mestert. Biztatására 1793-ban templomépítésbe fogtak a reformátusok. A földesúr nemcsak engedélyt, hanem telket, építőanyagot és anyagi támogatást is adott az építéshez. 1794 advent első vasárnapján szentelték fel a templomot, amely a prédikátorok, a lelkipásztorok és a tanítók áldozatos munkája nyomán a 20. század elejére szűknek bizonyult. Az addig félkörívben záródó épületet karzattal bővítették, 1937-ben nyerte el jelenlegi formáját. A második világháborúban keletkezett súlyos károkat 1957-re kijavították, 1965-re pedig teljesen felújították az istenházát és a parókia épületét is. (Forrás: refdunantul.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dégi Református Egyházközség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2700x2200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella