D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_275_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Keleti Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Keleti Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 32. sz. (1892. augusztus 7.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Közgazdasági elméletek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : statisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Keleti Károly (1833-1892)
V I A F I d : 45109618
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Keleti Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "KÖZVETLENÜL a koronázási jubileumi ünnepek előestéjén, június 1-én kisérte örök nyugalom helyére Budapest értelmisége Magyarország egyik nagy hirnevű szaktudósát, Keleti Károlyt, a statisztika tudományának hazánkban legkiválóbb képviselőjét. ... A statisztika, melynek az elköltözött egy negyedszázadot meghaladó időn át volt kiváló képviselője, aránylag csak újabb időben lett önálló tudománnyá, mert az előtt csak a földrajznak és államtudományoknak kiegészítő részéül ismerték. De már rég ideje annak, hogy a nemzetek életének és állapotának ezen legbiztosabb rajzát a szakférfiak kiváló figyelemben részesítik, s az utóbbi évtizedekben, midőn a közélet minden irányú tevékenységében öntudatos és tervszerű munkálkodás kezd előtérbe lépni, a régi érzelmi és jogi felfogás helyett, a nagy közönség ítéletében is hova-tovább fontosabbak lesznek a régen kicsinyléssel fogadott számhalmazok. Szerencséje volt Keletinek, hogy működését ez a köztudat gyámolította, s neki nem kellett, mint nagy elődeinek, Bél Mátyásnak, Schwartner Mártonnak és Fényes Eleknek, óriási áldozatokkal tisztán társadalmi úton gyűjteni az adatokat. De másrészt el kell ismernünk azt is, hogy Keleti nélkül, különösen pedig az 1870-iki népszámlálás európai színvonalon álló végrehajtása és feldolgozása nélkül, a hazai statisztika bizonnyal még sokáig maradt volna oly kezdetleges fokon, mint előtte volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 32. sz. (1892. augusztus 7.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Keleti Károly (Pozsony, 1833. július 18. - 1892. május 30.) elméleti közgazdász, statisztikus, iparpolitikus, a magyar statisztikatudomány egyik alapítója. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Keleti Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 887x1105 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János