D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_389_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar delegaczió okt. 27-iki ülése a Nemzeti Muzeum disztermében
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar delegaczió okt. 27-iki ülése a Nemzeti Muzeum disztermében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ellinger Ede pillanatnyi fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 45. sz. (1892. november 6.)
T e c h n i k a : Fotó, litografált, fekete-fehér
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar delegaczió okt. 27-iki ülése a Nemzeti Muzeum disztermében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A magyar delegáczió Budapesten a főrendiház üléstermében tanácskozik a nemzeti múzeumban. Fényképünk az október 27-iki záróülést ábrázolja, azt a mozzanatot, mikor Hegedűs Sándor jegyző a királyi megerősítés alá terjesztendő határozatokat, melyekre nézve a két delegáczió egyetértése megállapíttatott, felolvassa. Ez ülésen a szokottnál kevesebben jelentek meg. A közös kormány padjairól is hiányzik báró Sterneck tengernagy, a hadi tengerészet képviselője; a delegátusok soraiban pedig az ellenzék tagjai közül csak Bolgár Ferencz képviselőt Játjuk, jobbra az elnöki széktől [...] Mellette Gyurkovics horvátországi képviselő látható, a kinek különben nem ez volt rendesen a helye. [...] A közös kormány tagjai közül képünkön láthatók a miniszteri székekben: gróf Kálnoky külügy-, Kállay pénzügy-, báró Bauer hadügyminiszter, s mellette mindjárt Nyiry Sándor vezérkari őrnagy, a ki a nyilvános üléseken nyilatkozatokat tett a hadügyminiszter nevében, továbbá [...] gróf Cziráky Béla külügyminiszteri osztályfőnök, [...] mellette Ferenczy sorhajóhadnagy, végre jobbra az elnökségtől Szentgyörgyi Gyula, a közös főszámszék osztályfőnöke. [...] A magyar kormány részéről a külügy- és hadügyminiszter mögött látható gróf Szapáry és báró Fejérváry. [...] Az elnöki emelvényen gróf Tisza Lajos elnököt, két oldalt a jegyzőket és pedig jobbra Hegedűs Sándort állva, balra Bakovszky Istyánt, Fenyvessy gyorsíró főnökkel beszélve látjuk. [...] A delegátusok soraiban a két magyar miniszter mellett ugyanazon padban látható Széll Kálmán, hátrább egy sorral Tisza Kálmán, Őrgróf Pallavicini Ede, és Wahrmann Mór, ezen csoport utolsó sorában Szerb György és Gáli József delegátusok. A következő csoportban jobbra látható Pulszky Ágost, Bokross Elek, hátrább Dániel Ernő s Hollán altábornagy, aztán a szélén jobbra Nákó Kálmán és Andrássy Aladár grófok." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 45. sz. (1892. november 6.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Steindl Imre, Weinwurm Antal: Budapest fő- és székváros közgyűlési terme az Új Városházán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1345x800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella