D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_398_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Utasok és podgyászaik orvosi megvizsgálása a budapesti Központi Indóházban
B e s o r o l á s i   c í m : Utasok és podgyászaik orvosi megvizsgálása a budapesti Központi Indóházban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 46. sz. (1892. november 13.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : járvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvosi diagnosztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Utasok és podgyászaik orvosi megvizsgálása a budapesti Központi Indóházban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Úgy Hamburgban, mint nálunk újabban megtesz­nek minden lehetőt, hogy a veszélyes baj ne terjed­jen s a betegek elkülönítessenek. [...] A csomagokat átvizsgálják, nincsenek-e tisz­tátlan rongyok vagy más baczillust könnyen ter­jesztő, avagy egészségtelen tárgyak. Ezeket egy­szerűen elkobozzák, esetleg el is égetik, a cso­magra reáillesztik az orvosi bizonyítványt. Az uta­zók is vizsgálaton mennek át. Orvosok, kiket a karjukra kötött veres-keresztes szalag tesz ismere­tessé, a várótermekben vagy pályaudvar más helyein vizsgálják meg, - természetesen futólagosan, - az utazókat, a mennyiben szükségét látják, karbololdatot fecskendeznek reájuk s azután kiadják az engedélyt az utazásra. [...] Az óvó intézkedéseket sok tekintetben csaknem nevetséges részletekig is kiterjesztették, így például a pékek hirdetik, hogy a sütésnél csak forralt és dezinficziált vizet használnak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 46. sz. (1892. november 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kholera Budapesten - A kholerás betegek a Járvány-kórházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Úszó kholera-kórház a Volgán, Nisni-Novgorod mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1124x681 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella