D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_097_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A várnai csatatér
B e s o r o l á s i   c í m : Várnai csatatér
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a magyar történetből
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 12. sz. (1895. márczius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatatér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Várna
G e o N a m e s I d : 726050
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1444
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A várnai csatatér. - Fényképfölvételek után.
Szalay-Baróti «A magyar nemzet története» czimű most megjelenő művéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A várnai csata során 1444. november 10-én Várna mellett az I. Ulászló és Hunyadi János vezette keresztény szövetséges hadsereg vereséget szenvedett a II. Murád szultán által vezetett török seregtől. A csatában I. Ulászló magyar és lengyel király is elesett. Egyes források szerint I. Ulászló nem esett el a csatában. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek a magyar történetből.
A közelgő ezredévi ünnepélyre több magyar történeti munka van készülőben. Történetiróinkat buzgó kiadók segítik munkájokban, hogy a ritka ünnepélyre Magyarország történelmének leirását diszes kiállításban s a megkapóbb jeleneteknek, az első sorokban küzdő nagy férfiaknak s a fenmaradt emlékeknek rajzaival érdekesbítve adhassák a közönség kezébe. Különösen két vállalat keltett méltó figyelmet. Az egyiket több kiváló magyar történettudós irja s az Athenaeum társaság adja ki; ez tíz kötetre van tervezve. A másikat a Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedése adja ki, s Baróti Lajos, e buzgó írónk rendezi sajtó alá s részben ő maga irja, (például az első kötetet, a mely Magyarország történelmét az Árpád-ház kihalásáig adja, egészen ő maga irja nagy gonddal és a legjobb források felhasználásával), részben Szalay Józsefnek, e korán elhunyt jeles történettudósunknak az Akadémiától is kitüntetett művét adja, itt-ott kiegészítve, három kötetben.
A jelen alkalommal a Szalay-Baróti-féle vállalat illusztrácziói közül mutatunk be néhányat, a melyek részben már megjelentek, részben még a mű későbbi folyamában látnak világot. Baróti Lajos ízléssel és műérzékkel válogatta össze ez illusztrácziókat, a melyek száma az egész műben közel hatszázra rúg. Álljanak itt mutatványul a következők:
...
Részletek a várnai csatatérről. Fényképek után, a melyeket Wangenheim báró német alkonzul készített és bocsátott Baróti Lajos rendelkezésére. Az egyik képen jobbra terebélyes fák alatt egy török szent nyugszik, a nép "Pasa babá"-nak nevezi s azt mondja róla, hogy az 1444-iki "nagy háború"-ban esett el. Lehet, hogy azonos Karadsa beglerbéggel, a ki csakugyan e szerencsétlen ütközetben: esett el. A másik képen a szent sírját szemlélhetjük, a melyet egyszerű kőfal kerít. Peez Károly várnai cs. és kir. alkonzul, a kinek közbenjárásával jutott Baróti e fényképekhez, érdekes adatokat közlött e sírról az íróval. Például, hogy a sírnál minden arra járó mohammedán kenyeret, zsírt vagy pénzt áldoz, a szegények ruhájokból vagy övükből tépnek el egy darabkát s azt hagyják ott kegyeletük jeléül ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Várnai csata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A várnai csatatér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A várnai csata : Matejko János olajfestménye a Magyar Nemz. Múzeum képtárában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 857x617 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella