D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_171_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ezredévi kiállítás egyik főkapuja
B e s o r o l á s i   c í m : Ezredévi kiállítás egyik főkapuja
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kolbenheyer
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1900
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 21. sz. (1895. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ezredévi kiállítás egyik főkapuja. - Kolbenheyer Viktor mérnök kivitelre elfogadott terve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1896. évi országos kiállítás két főkapujára a magyar mérnök- és építész-egylet a kiállítási igazgatóság megkeresésére nyilvános pályázatot hirdetett, melynek úgy számra (összesen 27 terv érkezett be), mint minőségre nézve szép sikere volt.
Lapunk mai számában közöljük a Király-utcza irányában, az iparcsarnok előtt épülő nagy főkapu képét, melyet a biráló bizottság az első dijjal jutalmazott és kivitelre is elfogadott.
Tervezője Kolbenheyer Viktor műépitész, kinek már egy épülete is, a kiállítási igazgatósági épület, készen áll a kiállítás területén. Szintén az ő tervei szerint készül még több más kiállítási épület is, köztük a nagyon eredeti szerkesztésű borászati pavillon.
A kiállítási kapu igen tetszetős. Az eredeti fölfogású tervről a biráló bizottság egyebek közt következőleg nyilatkozott: "A tervezet ritka leleményességgel van kigondolva; az egész alkotmány a faszerkezet zseniális dekorácziójának mondható; ábrázolása művészi bravourral történt és hiszszük, hogy ez a kapuzat a milleniumi kiállításnak kiváló objektuma leend."
A kapu és a vele kapcsolatos előcsarnok már rendeltetésénél fogva mintegy előkészíti a belépőt a bent várhatókra. A kapunak ezen fontos szerepét kellően méltányolva, a kiállítás igazgatósága is különös figyelmet fordított arra, hogy az 1896. évi országos kiállítás bejáró kapujaira oly terveket nyerjen, melyek méltóan illeszkedjenek a kiállítás fényes keretébe.
A díjazott terv szerint emelendő kapu fából fog épülni és ehhez képest tisztán faformák alkalmazásával lesz szerkesztve, különben teljesen elüt az eddig e nemben készült alkotmányoktól.
A kapu egy téglaalakú alaprajzból fejlődő test, melynek négy sarkán dúczok vannak, mint támaszok, úgy, hogy ezek a dúczok az épület testén keresztül hatnak, s egyszersmind az épület tető-sisakja is azokból képződik. Az így keletkezett szerkezeti vonalak kereszteződéséből eredő nyilások nagyon ügyesen vannak kiképezve, úgy, hogy az egész a szerkezet dekorácziójának látszik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula, Kolbenheyer Viktor: Az ezredévi kiállítás építkezéseiből : Az igazgatósági épület
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1230x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella