D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_174_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az árvíz Rudolfsgnad községnél
B e s o r o l á s i   c í m : Árvíz Rudolfsgnad községnél
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az aldunai áradások
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oldal
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1828-1916
V I A F I d : 227144647701249521546
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 21. sz. (1895. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rezsőháza
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az árvíz Rudolfsgnad községnél.
Az aldunai áradások. - Oldal István nagybecskereki fényképész fölvételei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az al-dunai áradások.
Hazánknak ezen legnagyobb és a forgalomra nézve megbecsülhetlen folyója közelebb újból kiáradt s a part melletti községeknek és városoknak sok és nagy veszedelmet okozott.
...
Az idei védekezés 5.68 méter magasságú vízállásnál már április 4-én kezdődött. Legmagasabb (7.88) volt a vízállás április 17-én, és a védekezés munkája még most is, tehát több mint másfél hónap óta foly. A május 9-iki vízállás 6.60 méter volt. A hosszú idő alatti védekezés és a legmagasabb vízállás mindennél jobban beszél a bősz elem által okozott küzdelmekről és károkról. A három székely községet nagy töltése és a szervezett társulati működés megmentette ugyan az elöntéstől, de a talajszivárgástól nem; így termésök nagyobb része tönkre ment.
...
Három képet mutatunk be ezen nagy pusztulásról. Kettő Rudolfsgnad veszedelmét tárja szemünk elé, a harmadik pedig az Erzsébetlak melletti védekezési munkálatokat ábrázolja. Ezekre vonatkozólag lapunk egy barátjától, Papp Géza orsz. képviselő úrtól a következő sorokat kaptuk:
Rudolfsgnad egyike volt a gazdag megye legvirágzóbb községeinek a Tisza partján, szemben Titellel. Lakói németek, kik a 60-as években alapították ezen községet, a kincstártól vett s már csaknem teljesen megváltott területen. Határa rendkivül gazdagon termő, melyben még ma is megvan az ős erő; mutatják a képen is látható fák, melyek húsz év alatt annyira fejlődtek, mint más vidéken 30-40 év alatt. A talaj kitünő termőképességének tulajdonítható, hogy bár a 70-es években már egyszer az ár elpusztította határukat, mégis megmaradtak e község lakói.
Az idei árvizet az az ádáz al-dunai szél okozta, melyet köznyelven "Kosovó"-nak hivnak, s mely ép a legnagyobb vizszintekor napokig támadta s döngette a községnek Duna felöli töltéseit, hol végre, daczára a legnagyobb erőmegfeszítésnek, akkor, midőn még csaknem egy méter magasság volt kint a töltésből, legyőzve az emberi erőt, a töltést elmosva, átáztatva, utat tört az árnak, a virágzó községet gyönyörű határával együtt elborította.
... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oldal István: Az ár ellen védett töltés Erzsébetlaknál : Az aldunai áradások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1110x786 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella