D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_340_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar- és oláhországi bizottság találkozása a Nemere tövében
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar- és oláhországi bizottság találkozása a Nemere tövében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Határigazitás a székely havasokon
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Lázár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1923
V I A F I d : 154675991
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 35. sz. (1895. szeptember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geodézia, térképezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyeztető bizottság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : határ menti terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kászon
G e o N a m e s I d : 675867
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar- és oláhországi bizottság találkozása a Nemere tövében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Határigazitás a Havason.
Eddig úgyszólván évenként fordultak elő kisebb-nagyobb határvillongások a hazánk erdélyi részei és Románia közt elterülő havasokon, a melyek következtében ismételve rendezgetni kellett hol itt, hol ott a kétséges határvonalakat.
Egy munkatársunk, ki maga is részt vett egy ilyen határrendezésben, ottani élményeit a következőkben írja le:
Elindultunk a kászoni fürdőről szekéren az u. n. Lóbércz havas felé, útunkba ejtve a répati borvíz-forrást is, mely három sudár fenyő tövében bugyog föl s onnan ontja kitűnő savanyúvizét. A táj e részen kaszálókkal, fenyves erdőkkel váltakozik, egész a "Mihálcz" hegyig, melynek nyugati oldalán százados fenyűket vagdaltak le stratégiai szempontból. E mellett van az Uz patak és az uzi vám regényes sűrűjével; a víz tele van pisztránggal, s látjuk is a székely halászt, a mint hosszú karóval kis hálójába ugratja a fürge halakat.
A kanyargós, rémségesen köves úton 3 és félóra alatt megérkeztünk a Lóbérczre, hol akkoriban a hadi szállás volt. Itt szénaágyon meghálva, másnap délben czélunk felé a Zsiros havas aljába indultunk. A Lóbércztől már csak lóháton, vagy gyalog lehetett tovább utazni. Az idő a sötét, szinte borzadályt keltő hegyeket még komorabbakká festette, gomolygós felhőt küldve nyakunkba; nem tudtuk, nem a felhők tetejére érkezünk-e nem sokára! - És csakugyan másfél óra múlva a Nemere-hegy gerinczére érve, Háromszékmegye felől nagy kiterjedésü hosszú felhők fölé értünk, melyeken csak néhol kandikált át az erdős hegyvidék.
Már esteledett és még csak fél uton voltunk, a teherhordók, lovak, sőt a magunkkal hozott vadászkutyák is unni kezdték az állapotot, farkukat lábuk közé vonva, keserves csaholást vittek véghez. Végre a Zsiros-hegyre értünk, hol az út már könnyebb, mivel nagyrészt legelőkből áll az egész hegy.
- Mindjárt ott leszünk, - szólt az egyik vezető, meglátva a ködös felhőn túl kibukkanó keresztező utat. S csakugyan nemsokára megérkeztünk a Kecskés havas aljába s a gyönyörű látvány újra felüdített bennünket. Itt már a rengeteg fenyvesek alatt vidám képű fejszések sürögtek, hogy éjjeli szállást csináljanak számunkra.
Itt aztán illatos fenyőgalyakból készült sátrak alatt úgy a hogy kipihentük az út fáradalmait s másnap reggel visszamentünk a Nemere éjszaki oldala alá, a hol az egyik határkövet leállítottuk. Ezt a jelenetet mutatja egyik képünk, a másik pedig a határjelzőt a Nemere tetején.
A határvonalok megállapítása természetesen nem ment valami hamar, mert elébb még valamennyi összeszedhető öreg papot, erdőőrt és pásztort kihallgatott a bizottság, hogy mit tudnak a régi határ állásáról? Azután a vallomásokat és a határ mostani állását mindenféle régi és új térképpel vetették egybe, mígnem végre aztán a határt csakugyan kitűzhették.
Mikorekképen végbement a határigazítás,újra megindultunk lefelé a meredek köves utakon; hűséges kisérőnkké szegődött az eső, a mely majd az egész úton verte kis karavánunkat. Ezt a lejövetelt ábrázolja egyik képünk. Elől lovagol a közöshadseregbeli műszaki kapitány, utána a főispán, alispán, hátrább a szolgabirák, azután pedig a küldöttség és kiséret tagjai.
Roppant fáradsággal, sőt némi veszélylyel jár az ilyenféle kirándulás, de azért a ki a természet szépségeiben gyönyörködni tud, teljesen kárpótolva érezheti magát minden kiállott fáradalomért. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Metapédia: Kászon (Bákó megye)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Lázár: A magyar bizottság lejövetele a Zsiros havasról : Határigazitás a székely havasokon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1656x980 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella