D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_386_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Esztergom a Duna felől
B e s o r o l á s i   c í m : Esztergom a Duna felől
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 40. sz. (1895. október 6..)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895. szeptember 28.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Esztergom a Duna felől.
Weinwurm Antal fényképei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Esztergom (németül: Gran, szlovákul: Ostrihom, törökül: Estergon), egy fejlett iparú iskola- és kikötőváros Komárom-Esztergom megyében a Duna folyó jobb partján. Fekvése miatt a Dunakanyar legfelsőbb városának is szokták nevezni. A népessége 2011-ben 30 858 fő volt, és ezzel a megye második legnépesebb városa. Az Esztergomi kistérségben 56 840 fő él.
Esztergomot már a prehisztorikus időkben élték. A rómaiak is települést hoztak létre itt, melynek neve Salvio Mansio volt. A városban még Marcus Aurelius is megfordult, aki itt írta Elmélkedései 12 fejezetét. A magyarok érkezése után a várost Géza fejedelem tette ki állandó székhelyéül 972-ben, ezt a dátumot tekintjük Esztergom alapításának. Itt született és keresztelkedett fia, Szent István, aki a várost érseki székhellyé is tette. Egészen 1242 teléig, a tatárjárásig, Esztergom volt az ország fővárosa, majd innen költözött, először Visegrádra, majd Budára. A tatárok egyedül Esztergom fellegvárat nem tudták bevenni. A romok eltakarítása után Esztergom újra fejlődésnek indult.
A város a 15. századra vallási és kulturális központtá nőtte ki magát. Számos király, uralkodó, királyi vendék, Európa szerte elismert tudós és művész is megfordult a városban. Majd a török 1543-ban elfoglalta Esztergomot, és a Birodalom végvárának tették. Ezt követően a város többször is gazdát cserélt, a folytonos el- és visszafoglalásokban, melyekben Esztergom szinte teljesen elpusztult és elnéptelenedett. A várost véglegesen 1683-ban foglalták vissza. 1708-ban visszakapta szabad királyi városi rangját. Miután az érsekek visszatértek a városba, 1822-ben elkezdték építtetni a Bazilikát. 1895-ben megépült a Mária Valéria híd, ami összekötötte a várost Párkánnyal, és a város még ebben az évben egyesült a közeli településekkel, Vízivárossal, Szenttamással és Szentgyörgymezővel. A Mária Valéria hidat a második világháborúban a visszavonuló németek felrobbantották. A várost a szovjetek 1944-ben foglalták el. Esztergom 1952-ig maradt megyeszékhely, ám ezt a rangot is megvonták tőle. 2001-ben újraépült a Mária Valéria híd. Esztergom 2003-ban a megalakuló Ister-Granum Eurorégió központja lett. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Esztergom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : KSanya: Esztergom, Bazilika
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella