D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_392_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A zágrábi új szinház
B e s o r o l á s i   c í m : Zágrábi új szinház
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Helmer
U t ó n é v : Hermann
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1849-1919
V I A F I d : 3265449
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Fellner
U t ó n é v : Ferdinand
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1847-1916
V I A F I d : 20474665
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 41. sz. (1895. október 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neobarokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zágráb
G e o N a m e s I d : 3186886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A zágrábi új szinház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A renaissance - stilű új színház Helmer és Fellner bécsi építészek terve szerint épült palota, mely az első pillanatra elárulja hivatását. Három részből áll. Az első kéttornyú, de egyúttal legkisebb rész a bemenetet és előcsarnokot foglalja magában. A középső ívalakú tetővel és tágas terraszokkal ellátott s szellőző készülékkel fölszerelt rész 18 méter hosszú, 17 méter széles, pazar fénynyel diszített nézőtér. Három emeleten van itt 62 szebbnél-szebb páholy, földszint 14 sorban összesen 344, a 2-ik emeleti erkélyen és a karzaton 248 ülőhely; azonkivűl földszint 150 és a karzaton 105 állóhely. Összesen 1300 ember fér el a nézőtéren. A harmadik s egyúttal legnagyobb rész a színpad fölött emelkedik.
Mind a két homlokzat nemcsak czélszerűen, hanem eszthetikai szempontból is csinosan van kidolgozva. Az épületben általában arkhitektonikai és festészeti szépségek bőven találhatók. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zagreb (Zágráb), Croatia - Horvát Nemzeti Színház (Hrvatsko Narodno Kazaliste) a Tito Marsall téren (Trg marsala Tita). 1895-ben Ferenc József császár adta át a Herman Helmer és Ferdinand Fellner bécsi építészek tervei alapján készült neobarokk stílusú épületet. Az egykori uralkodó szerint ez Zágráb legbecsesebb gyöngyszeme, ma is a legnevesebb horvát színészek és rendezők alkotnak itt. (Forrás: Panoramio)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Horvát Nemzeti Színház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zagreb Croatian National Theater
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bukovać, Vlaho: A zágrábi új szinház függönye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1639x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella