D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_005_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kecskeméti új városház a Kossuth-téren
B e s o r o l á s i   c í m : Kecskeméti új városház a Kossuth-téren
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Lechner
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1914
V I A F I d : 35263153
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Pártos
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1916
V I A F I d : 96106093
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 1. sz. (1898. január 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kecskeméti új városház a Kossuth-téren.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kecskeméti új városház fölavatása.
Az alföld egyik legkiválóbb városának, Kecskemétnek szép ünnepélye volt a közelebb múlt karácsony másodnapján, deczember 26-án. Az új városházát avatta föl, mely a szemtanúk és hírlapok egyhangú véleménye szerint egész Magyarországon a legnagyobb és legszebb középületek egyike a maga nemében. ...
A fölavatott új városház nemcsak Kecskemétnek legfőbb disze, hanem a magyar építészetnek is egyik kiváló, sőt művészi alkotása. A gyönyörű tagoltságú és elrendezésű kétemeletes hatalmas négyszögépület a város egyik legszebb helyén áll s fő homlokzatával a diszesen rendezett és parkozott Kossuth-térre néz. ...
Lechner Ödön és Pártos Gyula műépítők tervei szerint épült az új városház. Ők adtak irányt azoknak a művészeknek és műiparosoknak is, kik e sajátosan magyaros építmény megalkotásában közreműködtek. Lechner Ödönt úgy ismeri a magyar- közönség, mint a ki a gyermekkorát élő magyar építőstílusnak egyik bátor úttörője s ki eddigi alkotásaiban is mindig a nemzeti irányt kereste, művelte. Újat teremtett a nem rég megnyitott iparművészeti múzeum épületében; Kecskemét új városházával pedig azt bizonyítja, hogy annak az új iránynak, a melyet művészi érzékével még most csak fejleszt, korszakalkotó jelentősége lesz hazai műépítészetünk történelmében. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Komor Gyula: Kecskemét : Városháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Városháza (Kecskemét)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1589x922 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella