D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_046_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zola Emil egy vasúti gőzgépen
B e s o r o l á s i   c í m : Zola Emil egy vasúti gőzgépen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 5. sz. (1898. január 30.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészettörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zola, Émile (1840-1902)
V I A F I d : 32004502
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zola Emil egy vasúti gőzgépen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...bemutatjuk Zola Emil arczképét is, mely a költőt egy vasúti gőzgépnek a gépész és fűtő számára szolgáló nyílt folyosóján állva tünteti föl. Zola ugyanis midőn a "Bète humaine" (Az állat­ember) czímű regényének megírásához akart fogni, szokása szerint előtanulmányokat tett azon életkörülményekre és személyekre vonatkozólag a melyeket regényében tárgyalni szándékozott. Minthogy pedig a nevezett regényhez épen a vasúti munkások és alkalmazottak életének s foglalkozásának ismeretére volt szüksége, engedélyt kért a nyugati vasúttársaság igazgatójától, Marintől, hogy egy express vonatnál a gőzgépen utazhassék Párisból Nantes állomásig. Az igazgató készséggel teljesíté a regényíró kérését s egyszersmind kisérőül mellé adta Clérault főmérnököt. A gépész és a fűtő valami idegen mérnöknek vélték Zolát s így minden rá való tekintet nélkül végezték rendes munkájukat az egész úton. Annál figyelmesebben szemlélte őket és foglalkozásukat Zola, ki ez úton szerzett tapasztalatait aztán mesterileg dolgozta föl regényében. Zolának az említett helyzetben fölvett képe tehát a valóság alapján készült, mikor Zola épen indulóban volt ez érdekes tanulmány útjára. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Émile Zola
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Dreyfus-ügy főszereplői : Zola Emil
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 928x1302 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella