D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_129_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jeruzsálemből - Antonias tornya és Omar mecsete Salamon temploma helyén
B e s o r o l á s i   c í m : Jeruzsálemből - Antonias tornya és Omar mecsete Salamon temploma helyén
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 15. sz. (1898. április 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mecset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jeruzsálem
G e o N a m e s I d : 281184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jeruzsálemből. - Antonias tornya és Omar mecsete Salamon temploma helyén.
Fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Visszaemlékezés Jeruzsálemre.
...
Midőn a szent város előtt állottunk, a gyermekkorunkban lelkünkbe vésődött csodás hit, vallásos ábránd a maga bűbájos hatalmával ragadta meg egész lényünket és inkább káprázatnak, mint valónak tartottuk azt, a mi szemünk előtt volt. De kapuin belépve, csakhamar foszlani látjuk a bűvös igézetet, a belső, szomorú és visszataszító kép által, mely a város útczáin és terein elénk tárul. Nincs az egész Keleten hely, mely történelménél, vallási hagyományánál fogva zsidó, keresztény és mohammedán előtt egyaránt szentebb, kegyeltebb, tiszteltebb volna, mint Jeruzsálem, s az ember méltán azt hihetné, hogy a zsidóság, kereszténység és iszlám e várost az ő szent helyeivel szinte ereklyeszekrény gyanánt tartja; azt várnók, hogy a hová lépünk, a tisztaság ragyog ránk mindenünnen, hogy arany, elefántcsont borít minden helyet, melyhez a megváltás emlékei fűződnek, mint a hogy egykor e helyen épült Salamon templomában minden aranynyal és biborral tündöklött az Úrnak hajlékában. Oh, be mást kelle itt látnunk! Törmelékre épült roskatag, ízléstelen házak, girbe-gurba sötét utczák, melyeken szemét, állathulladék, rothadásba menő anyagok fekszenek évek óta összehalmozva. A házak ablakaiból öntenek ki mindent az útczára, melynek tisztaságával senki se törődik. ... (Dr. Erődi Béla) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jeruzsálem prosperált Heródes és a hellenizmus korában... Heródes első tette az volt, hogy erődöt építtetett a templomot körülvevő temenosz északi peremén, s korabeli szövetségese, Antonius után nevezte el. Az Antonia-erőd egyrészt azt demonstrálta, hogy hol van a hatalom, másrészt azt, hogy milyen szorosan kapcsolódik az a vallási autoritáshoz - Pontius Pilátus mellesleg ezen a helyen ítéli el később a megpecsételt sorsú prófétát, Jézust. ... (Forrás: vilagom.lapunk.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szikladóm, Omár mecset: szentély Jeruzsálemben a templomtéren, a Szent Szikla fölött. - Helytelenül nevezik Omár-mecsetnek, mert nem Omár kalifától ered, s nem is mecset, hanem egyetemes szentély, ahová bárki bemehet imádkozni, nyilvános muszlim istentiszteletet azonban nem tartanak benne. ... (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A három legjelentősebb mecset az iszlámban / 3. Al-maszdzsid al-Akszá (A Legtávolabbi mecset)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jeruzsálem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jeruzsálem : az Omár-mecset észak-nyugoti része
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jerusalem, view
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1691x930 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella