D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_142_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest új Városházának helye a Károly-kaszárnya telkének és környékének szabályozási tervével
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest új Városházának helye a Károly-kaszárnya telkének és környékének szabályozási tervével
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 23.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendezési terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest új Városházának helye a Károly-kaszárnya telkének és környékének szabályozási tervével
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "a városház a Károly-kaszárnya helyén két 87 öles főhomlokzattal 6600 négyszögöl kiterjedésű, majdnem szabályos négyszögű területen épülne. Mindkét főhomlokzat tágas térre nyílnék, még pedig az egyik a Váczi-körútnak a Deák-tér felé néző torkolatával szemben, a másik a Granátos-utcza és Zsibárus-utcza kereszteződésétől a Kigyó-térig nyitandó új útcza irányában. A Kigyó-térről ugyanazon pontból lenne látható egyfelől az eskütéri híd, másfelől a Kerepesi-út, majd a Váczi-körút irányában nyitandó új utczán az új székház egyik főhomlokzata. A másik főhomlokzat pedig a Váczi-körútról már a nyugati pályaudvartól tűnnék a néző szemébe. Eme nagyon előnyös elhelyezés mellett a Váczi-körút forgalma a városház épületén keresztül a legczélszerűbb módon vezettetnék be a többször említett új utczán a belváros központjába az eskütéri hídhoz vezető Eskü-útba. Az újonnan nyitandó utcza tengelyének a Váczi-körút tengelyétől való csekély elhajlása alig vehető észre, mert a törés a városház területének belsejébe esik. A városház épülete nyugat felé az evang. iskola épületén keresztül a Sütő-utcza és Deák­tér sarkán levő házakig terjedne. Kelet felé azonban a Károly-körút és Rostély-utcza sarkán a kaszárnya területéből 1360 négyszögölnyi igen szép telek maradna értékesítésre. Az evangélikus templom, paplak és iskola a terv szerint a kaszárnya telkéből a Granátos-utcza és Rostély utcza sarkán megmaradó telken lenne elhelyezendő." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 17. sz. (1899. április 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Steindl Imre, Weinwurm Antal: Budapest fő- és székváros Új Városházának lépcsőháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1227x1842 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János