D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_168_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Thurn-Taxis Albert herczeg gyermekeivel
B e s o r o l á s i   c í m : Thurn-Taxis Albert herczeg gyermekeivel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Albert (Thurn und Taxis: herceg), I. (1867-1952)
V I A F I d : 122062926
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Thurn-Taxis Albert herczeg gyermekeivel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Albert herceg 1890. július 15-én, Budapesten feleségül vette a Habsburg-Lotaringiai-ház magyar ágából származó Margit Klementina Mária főhercegnőt (1870-1955), József Károly Lajos főherceg és Szász-Coburg-Koháry Klotild Mária Adél hercegnő leányát, József nádor unokáját, akitől 8 gyermeke született: Ferenc József Thurn und Taxis 9. hercege (1893. december 21. - 1971. július 13.), aki nevét keresztapjáról, Ferenc József Császárról és királyról kapta. József Albert (1895. november 4. - 1895. december 7.). Károly Ágost Thurn und Taxis 10. hercege (1898. július 23.- 1982. április 26.). Lajos Fülöp (1901. február 2. - 1933. április 22.). Miksa Emánuel (1902. március 1. - 1994. október 3.). Erzsébet Ilona (1903. december 15. - 1976. október 22.). Rafael Rainer (1906. május 30. - 1993. június 8.). Fülöp Ernő (1908. május 7. - 1964. július 23.) (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margit főherczegnő, Thurn-Taxis Albert herczeg neje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 635x765 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János