D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_171_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Minisztérium palotája Bécsben
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Minisztérium palotája Bécsben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Minisztérium palotája Bécsben
Bécs, Bankgasse 6.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bécs egyik legrégibb és legelőkelőbb útczájában, a Bank-gasseban, a Hofburg és az új burgszinház szomszédságában áll a "magyar minisztérium palotája" [...] "A magyar kanczellária régi és egyszerű épületei sehogy sem voltak alkalmasak a reprezentálásra és nagyobb ünnepélyek tartására. Mária Terézia, a ki többször megfordult a kanczellária épületeiben, maga kívánta, hogy Magyarországnak Bécsben levő kormányszéke méltó és díszes palotával bírjon. A múlt század közepén tehát hozzáfogtak a kanczellária épületeinek teljes átalakításához és megújításához." [...] "1769-ben végre teljesen elkészült a nagy terjedelmű palota. Az egykorú leltár szerint a termek fejedelmi módon voltak díszítve, de a kanczellár magánlakása is ragyogott fény, pompa és ízlés dolgában." [...] "A kanczellária palotájának berendezése megmaradt e kormányszék eltörléséig. 1849 után a palotát egyideig a "Reichsrath" tartotta elfoglalva, majd főherczegi magánlakásul szolgált. Az alkotmány visszaállítása után az Ő Felsége személye körüli minisztériumot helyezték el benne, s itt tartja a magyar delegáczió bécsi üléseit. Az avult, romladozó épületet az utóbbi években báró Bánffy miniszterelnök kívül-belül megújíttatta, s a főkapu fölötti kétfejű sast hatalmas, érczből vert magyar czímerrel cseréltette fel." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.))

1918 novemberétől a függetlenné vált Magyarország első követségének székhelye is ebben az épületben volt. Ausztria német megszállását, 1938 márciusát, követően főkonzulátus, 1945-től különböző elnevezéssel magyar képviseletek, majd 1955-től, Ausztria függetlenné válásától újra magyar követség működött a palotában. [...] 1944 szeptemberében a környéket ért légitámadás nyomán a palotát súlyos károk érték, többek között megsérült a híres Maulbertsch-freskó is, majd a németekkel menekülő nyilasok magukkal vitték az értékes rokokó és klasszicista berendezés nagy részét. Az épület 1978-ban megkezdődött teljes felújítása 1997-ben fejeződött be, és az épületegység visszakapta eredeti szépségét. (Forrás: bécsi nagykövetségünk weboldala)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar királyi udvari kancellária Bécsben, eredeti alakjában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1160x965 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János