D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_415_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A soborsini Erzsébet-emlék leleplező ünnepélye
B e s o r o l á s i   c í m : Soborsini Erzsébet-emlék leleplező ünnepélye
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 49. sz. (1899. december 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koszorúzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Soborsin
G e o N a m e s I d : 667747
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A soborsini Erzsébet-emlék leleplező ünnepélye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kegyeletes ünnepélylyel leplezték le f. év november 19-ikén az aradmegyei Soborsinban boldogult királynénk emlékoszlopát. Az emlék három méter magas márvány obeliszk. Közepén, erős csiszolt üveg alatt, van a királyné életnagyságú, művészi kivitelű arczképe, a melyet R. Hirsch Nelli jeles művésznőnk festett meg egész díjtalanul. Az érdekes kép a magyar főúri hölgyek díszruhájában, gyöngyös főkötővel ábrázolja Magyarország Nagyasszonyát.
Az emlékoszlopon ez a fölirat van:
EBZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKÉBE
Kegyelete jeléül emelte
S0B0RS1N KÖZÖNSÉGE.
1899. november 19.
Az emlékoszlop, a mely a templom előtt parkírozott téren, lánczkerítéssel körülvéve, foglal helyet, első sorban Hunyady Károly gróf soborsini birtokos áldozatkészségének köszönhető, a ki az adakozásban a legtekintélyesebb összeggel járt elől. (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 49. sz. (1899. november 26.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet királyné emlékoszlopának leleplezése Cap Martinban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1035x770 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János