D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_011_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kubelik János
B e s o r o l á s i   c í m : Kubelik János
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Goszleth
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1913
V I A F I d : 253806059
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 1. sz. (1900. január 7.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zene általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegedű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kubelik János (1880-1940)
V I A F I d : 42031103
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900. december
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kubelik János.
Goszleth fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kubelik olyan bámulatos hegedűs, hangszerén annyit tud, hogy az csodával határos. Néhány száz évvel ezelőtt megégették volna érte, mint boszorkányt".
Ezt irta egy bíráló a fiatal hegedűvirtuózról, s e hír megelőzvén a művészt, a budapesti közönség a legnagyobb érdeklődéssel ment első hangversenyére (deczember 18-án), a hol csakugyan igazoltnak találta a magasztalást s a legnagyobb lelkesedéssel üdvözölte a művészt. Új-év napján már a Vigadó nagy terme is kicsiny volt Kubelik közönségének; ugyanazért e hó 15-én ismét fellép, hadd hallják meg azok is, a kiknek eddigi előadásaira nem sikerűlt bejutniok.
Kétségtelenűl nagy hegedűs ez a fiatal ember, a ki a csehországi Michle községben 1880 decz. 27-én született.
Virtuozitás dolgában Kubelik János ma valóban páratlan. Meg tud csinálni olyan dolgokat, a mikre más nem is gondolhat; egymástól messze eső hangokat (duodecimákat) játszik futamokban, trillázva; játszik alig elképzelhető sebességgel, egyszersmind erősen és mindig biztos, tiszta hangoztatással. Az ilyesmit csak az képes kellőleg méltányolni, aki maga is elég jól hegedűl s azonfelűl, mikor Kubelik rendkívűl nehéz hegedűdarabját hallja, egyszersmind maga előtt látja, szeme elé tudja képzelni a darab irott hangjegyeit is.
Művészet dolgában, vagyis, hogy játéka csupa érzés legyen és örömet, bánatot, lelkesedést keltsen hallgatójában, az előadott mű jellemzetesebb részeit valóban jellemzeteseknek tüntetve föl, de a kevésbbé lényeges részleteken sem suhanva át, hanem azokat is őket megillető módon értékesítve: ebben a tekintetben még nem kész művész, de tüneményes virtuozitásával egy csapásra meghódította a budapesti közönséget.
Kubelik, mielőtt külföldi körútjára indúlna, hazánk több vidéki városában is fog hangversenyezni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kubelik János, hegedűművész, szül. 1880 júl. 5. Michleben, Prága mellett. 1892-1900-ig a prágai konzervatóriumon Sevcik tanítványa volt. 1899. Budapesten tünt fel. Káprázatos technikájával az egész világot meghódította 1903-ban feleségül vette Széll Farkas ítélőtáblai tanácselnök leányát, Mariannet és magyar állampolgár lett. (Forrás: Révai lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hegedűművész és "Odysseiája"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 783x1412 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella