D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_037_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi világkiállítás - A villamosság palotája és a vizi vár
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi világkiállítás - A villamosság palotája és a vizi vár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 5. sz. (1900. február 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zuhatag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi világkiállítás. - A villamosság palotája és a vizi vár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi világkiállítás.
... A kiállítás színtere, mint 1889-ben, most is a Mars-mező lesz, az az egykori katonai gyakorló-tér, mely Páris délnyugati szélén, a Szajna folyó balpartján fekszik; csakhogy most tetemesen megbővítették szomszéd területek hozzáfoglalásával s a Szajna jobbpartján is messzebb kiterjesztették a Trocadero környéket, mely már 1889-ben is hozzátartozott a kiállítás telkéhez. Az akkorból maradt épületek közül csupán a gépcsarnokot tartották meg, mely az Eiffel híres tornyától délre esik s melyben most gazdasági dolgok lesznek láthatók. Az Eiffel tornyán belsőleg annyi változtatás történt, hogy egy rendkívül nagyszabású hangverseny-termet alkottak benne. E torony környékét most is kertészeti czélokra rendezték be, mely kies helytől kezdve kiállítási épületek patkóalakúlag rendezvék, 200 méternyi széles útczát hagyva a két óriás ág közén, melynek hátterében az Invalidusok palotája áll.
E rövid ismertetésben meg sem kisérthetjük, hogy a kiállítást egészen lerajzoljuk. Meg kell elégednünk azzal, hogy csak lapunk mai számában közlött képeinkhez fűzzünk néhány magyarázó szót, csupán általánosságban jegyezvén meg, hogy a Jénai-hídról nyíló patkóalaknak baloldalán a mechanika, fonás-szövés és ruházat, a bányászat és ipar, meg az agyag- és üvegipar csarnokai, jobboldalán pedig a pompás vizi-vár (Château d'Eau) s mögötte a villamosság tündérpalotája, továbbá a különféle külföldi ipar-ágak, az oktatásügy, meg a tudományok, irodalom és művészetek palotái láthatók. A vizivárból 30 méter szélességű vízzuhatag fog egy nagy medenczébe sziklákon át alárohanni, belülről láthatatlan lámpák fényével, kivülről pedig a villamossági palota ezer meg ezer ragyogó tüzétől megvilágítva, a mi természetesen csak éjjeli látvány lesz, de akkor olyan pompájú, amilyet álmodni is alig tudunk. Valóságos fénytenger lesz az egész, bűvös hatalmában mutatván az elektromosságot, mely már eddig is annyi bámulatos alkotás szülője s melytől ezentúl még meglepőbb csodákat várhatunk. Nappal e palotában a villamosság összes eddigi vívmányai lesznek láthatók. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Világkiállítás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1900. évi párisi világkiállítás magyar huszártermének falképe : Vágó Pál tervezete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2552x1741 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella