D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_038_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Jauréguiberry" franczia csatahajó
B e s o r o l á s i   c í m : Jauréguiberry franczia csatahajó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 5. sz. (1900. február 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatahajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A «Jauréguiberry» franczia csatahajó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "Jauréguiberry" franczia hadihajó.
Közli Reményi Antal.
A képünkön feltüntetett "Jauréguiberry", a mely próbameneteit a múlt hónapban tette meg, egyik legsikerültebb hadihajója a franczia tengerészetnek. Két árbocza mindegyikén három kas van, mindegyikben két-két gyorstüzelő ágyúval, a melyek az ellenséges hajó födélzetére szórják pusztító golyóikat. A két legfelsőbb kason egy-egy villamos projector van alkalmazva, melyek éjjel messzire vetik fényüket, hogy a torpedó-naszádok, a hajók e veszedelmes ellenségei, észrevétetlenűl ne közeledhessenek. A hajó egész külseje mogorva tornyaival, hatalmas ágyúival és nehéz pánczélzatával valóban imponáló látványt nyújt.
Mily költséges egy ily hajó előállítása, arról fogalmat nyújtanak a következő adatok: a "Jauréguiberry" 26.939,100 franknyi költségbe került. Ez összegből esik a hajó testére 18.915,100 frank, a hajtógépekre 3.642,000 frank, tüzérségére 2.432,000 frank, 1.950,000 frank pedig különböző befejezési munkákra.
A hajót egy a hoszszában középütt végigvonuló fal és tizenhárom keresztfal huszonhat vízmentes rekeszre osztja. Hoszsza 108,6 méter, szélessége 22,15 m, járómélysége 8,5 m; 12.000 tonnatartalommal. Öv-pánczéla 450 milliméter vastagságú, mely a végek felé 275 mmnyire vékonyúl s elől a sarkantyúig sülyed. A hajónak öv feletti részét szekrény-szerkezet védi, ennek külső részét 100 milliméter vastag aczéllemezek képezik, belső lemeze 10 mm. vastag, a köztük levő hézag kukoriczacsutkából készült celluloséval van kitömve, a viz beömlésének meggátlására. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Amiral Charner francia cirkáló
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1557x971 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella