D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_074_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Welser Philippina
B e s o r o l á s i   c í m : Welser Philippina
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Liezen-Mayer-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Liezen-Mayer
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1898
V I A F I d : 9849699
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : anya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csecsemő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyörgés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Welser, Philippine (1527-1580)
V I A F I d : 25398279
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : historizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1559
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Welser Philippina.
A Liezen-Mayer-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Liezen-Mayer később újra előkereste ecsetjét s ekkor készültek Welser Philippinát, I. Ferdinánd császár és király másodszülött fiának nejét, továbbá Magyarországi Szent Erzsébetet, Hunyadi Mátyás megválasztását ábrázoló festményei. Igazi hivatottsággal azonban ezután is csak az illusztráló szenet s rajzónt kezelte s a műtörténelem mint illusztrátort fogja megörökíteni lapjain. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liezen-Mayer Sándor, Liezenmayer (Győr, 1839. jan. 24. - München, 1898. febr. 19.): festő. Bécsben C. Rahlnál, majd 1857-ben Münchenben tanult, ahol Piloty modorában festette romantikus szemléletű, jól felépített történeti műveit. Harmonikus kolorizmusa, kiegyensúlyozott képalkotása miatt festményei és a Faust-ciklushoz, Schiller Haramiáihoz, a Das Lied von der Glockéhoz készített illusztrációi sok sikert arattak. 1870-ben Ferenc József arcképének megfestésére meghívást kapott Bécsbe. 1880-83 között a stuttgarti ak. ig.-ja volt, majd visszatért Münchenbe, ahol a festőisk. tanára lett. Sok magyar tanítványa volt. - Legismertebb képei: Magyarországi Szt. Erzsébet (e kép két, lényeges részeiben azonos példányban készült, egyik az MNG ben, másik az esztergomi Keresztény Múz.-ban); Erzsébet királynő aláírja Stuart Mária halálos ítéletét; Mária Terézia egy koldusasszony gyermekét táplálja (1867); Venus és Tannhäuser (MNG); Faust és Margit (MNG). - Irod. Benkő G.: L. S. (Bp., 1932); Dénes T.: L. S. (Győr, 1932); Csányi Károly: L. S. emlékezete (Győr, 1940). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferdinánd: Osztrák főherceg és magyar kir. herceg, I. Ferdinánd császár és magyar király második fia, szül. Linzben 1529 jún. 14., megh. Innsbruckban 1595 jan. 25. Atyja 1547. Csehország kormányzását bizta reá. 1557-ben titokban nőül vette Welser Filippinát, egy augsburgi patricius leányát. A császár Ferdinánd hosszas kérésére jóváhagyta e házasságot 1559. titoktartás feltétele mellett. (Forrás: Révai lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Liezen-Mayer Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Philippine Welser
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alexander von Liezen-Mayer: Philippine Welser vor Kaiser Ferdinand I.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Friedrich Novak: Philippine Welser seeking mercy from Ferdinand I (after Alexander von Liezen-Mayer)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Liezen-Mayer Sándor: Schiller-illusztráció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 775x1104 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella