D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_141_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A harcz
B e s o r o l á s i   c í m : Harcz
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Senyei
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1919
V I A F I d : 300073767
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 17. sz. (1900. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A harcz. - Senyei Károly szoborműve a budai királyi várpalota új épülete számára.
A bronz szobor jelenleg a párisi világkiállításon van.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Iparművészeti Társulat folyóiratának májusi füzete megjelent. ...
A füzet igen sok szép kivitelű képet is tartalmaz. Ezek közül lapunk mai számában bemutatjuk a Szent István terem egyes részleteit feltüntető képek egy részét, és ezek közt Senyei Károlynak A harcz. czímű szoborcsoportját, mely a királyi palota szobordíszítéseinek egyik hatásos része lesz, s a Beschorner-féle gyár öntötte bronzba. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...a Háború sisakos angyala fújja harsonáját. Lejjebb, a győzelmet jelképező férfialak, kivont karddal, teljes fegyverzetben. Lábát az elesett harcos törött pengéjű szablyáján nyugtatja. Mellette, duzzadó erejű, ősmagyar férfi, kezében buzogánnyal, a harckészséget szimbolizálja. A szoborcsoportot a győzelemre utaló tölgyfalombok veszik körül. A mészkőből faragott, talapzatra vésett dombormű sisakot és más harci eszközöket ábrázol." (Prohászka László: Budavári szoborkalauz) (Forrás: kozterkep.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Senyei Károly (Schmidt Károly, Pest, 1854. január 15. - Budapest, 1919. február 7.) magyar szobrász.
Budapesten, Bécsben és Münchenben tanult, 1886-ban költözött Budapestre. Elsősorban zsáner- és épületdíszítő szobrokat készített. Számos művet készített a budavári királyi palota számára, ezek: a főhomlokzat timpanonjának szoborcsoportja (elpusztult), az Oroszlános udvarban Háború és Béke, a dunai homlokzat előtt Halászó gyerekek kútja (1900 körül), a Habsburg-teremben III. Károly-, Mária Terézia-, I. Ferenc József-, Erzsébet királyné-mellszobor, a nádori kriptában: gyermeksírokon angyalkák. Budapesti köztéri művei közé tartoznak: Ürgeöntő gyerekek kútja (1896, Vigadó tér), gr. Buttler János (1903, a Ludovika Akadémia parkjában, 2005-től a Hadtörténeti Múzeum udvarán), gr. Pálffy János (1905, Körönd, lebontva, raktárban áll), a Műegyetem főbejárata előtt négy allegorikus alak (1908, elpusztult). Legjobb művei közé sorolják a volt Kúria (ma Néprajzi Múzeum) oromzatán álló Trigát, a Millenniumi emlékmű I. (Szent) István (1911) és II. Endre (1912) szobrát. Szobrai közül több a budapesti Kiscelli Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában áll. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Senyei Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Senyei Károly: Háború
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapesti Történeti Múzeum bejárata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1060x2070 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella