D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_392_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Száműzöttek búcsúja Szibéria határán
B e s o r o l á s i   c í m : Száműzöttek búcsúja Szibéria határán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Sochaczewski festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Sochaczewski
U t ó n é v : Aleksander
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1843-1923
V I A F I d : 64810654
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 47. sz. (1900. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sochaczewski, Aleksander (1843-1923)
V I A F I d : 64810654
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szibéria
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Száműzöttek búcsúja Szibéria határán.
Sochaczewski festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Napok óta egy képkiállítás van az Uránia színház első emeleti termeiben, melyet Sochaczevski Sándor, jelenleg Münchenben élő lengyel festő rendezett, a ki huszonkét keserves esztendőt töltött Szibériában, hova a lengyel szabadságharcz leveretése után került. A kiállított képek azoknak a szenvedéseknek az emlékei, melyeket a művész Szibériában átélt. Minden túlzástól menten adja vissza képeiben azokat a megrázó tragédiákat, melyeknek ő is részese és közvetlen szemlélője volt. Leghatásosabb: "A száműzöttek búcsúja Szibéria határán* czímű képe, mely azt a jelenetet ábrázolja, mikor a száműzöttek csapata Szibéria határára érkezett és a vezénylő tiszt időt enged a búcsúra Európától. Végtelenbe vesző hómező tárul elénk, középen a száműzöttek csoportosulnak; előtérben, bal oldalt, egy kezén, lábán erősen megvasalt férfiú, a kit épen most ütött arczúl őre, és a ki ezt az arczúlütést mozdulatlanul tűrte el, csupán szemei árulják el a lelkében végbemenő haragot. Mellette egy idős ember kétségbeesetten hever a hóban. Középen ketten térdelnek szemközt, imádkozva. Szorosan mellettük komor fásultságba merülve egy aggastyán ül, szenvedésteljes, könnyes arczát ráemelve, simul hozzá a leánya, a kinek csak lábai vannak bilincsekbe verve. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. november 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Est Szibériában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2490x1092 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter