D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0162.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : Szentlélek templom - Zsigra
B e s o r o l á s i   c í m : Szentlélek templom - Zsigra
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zsigra
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsigra (1899-ig Zsegra, szlovákul Žehra, németül Schigra) község Szlovákiában a Kassai kerület Iglói járásában. Hotkóc tartozik hozzá.
...
A Szentlélek-templomot 1245 és 1275 között Zsygra János szepesi gróf építtette. 1425-ben gótikus stílusban átépítették. A pestisjárványt követő fertőtlenítés miatt a templom belső terét 1646-ban kimeszelték, s ennek következtében gótikus freskói évszázadokra feledésbe merültek, s azokat csak az 1950-es években tárták fel. Keresztrefeszítést ábrázoló freskója a 13. századból származik, de többségük 14 - 15. századi, melyek közül az egyik legértékesebb a 14. század második feléből származó, keresztény szimbólumokat ábrázoló Életfa (Arbor vitae). Freskóin Szent László ábrázolás is megtalálható. Keresztelője 13. századi. Főoltára 1656-ból való. A hagymakupolát 1769-ben építették. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsegra, ma kis falucska, mely a Szepes-Olasziból Szepesvárallja vezető uton fekszik.
A templomka a falusi templomkák legegyszerűbb typusát mutatja: hosszukás négyszög osztatlan hajót, aránylag nagy, egyenesen zárt szentélylyel és erős nyugati toronynyal: van két kapuja, a torony alatti egyszerű, díszesebb a déli oldalé. Két-két nagyobb oszlop és két, az ívezetbe átmenő , kapitaelnélküli hengertag teszik bélletét, az oszlopok fölött emelkedő csúcsíves mezején festve látszik a feszület, oldalán a szűz és János evangélista, Mária mögött térdelve a templom alapitója; az alakok mögött rovátkos erődfal, mintegy emlékeztetve a templom hátterén emelkedő szepesi várra. Jobbra, balra a déli kaputól egyegy meglehetős nagy csúcsíves ablak, mig a szentély ablaka még félkörrel záródik. A torony alja tömör, második emeletén kettős, harmadikán két keskeny ablakot látunk, mely fölött a rutitó, hagymaalaku tető emelkedik. A hajó közepén nyolcz oldalú oszlop áll, tanuságául, hogy már eredetileg e hajót be akarták boltozni: azonban mostani boltozata későbbi. Ezen egész templomka tele van rakva falképpel, a szentélyéi, melyek a passiót ábrázolják, régibbek a hajóéinál; ezeken más legendák közt a kun háboruból vett sz. Lászlóét is látjuk. A szentély képeit még a XIV., a hosszhajóéit a XV. századba tehetjük. E képeket leirta Rómer a "Magyarorsz.régészeti eml." III. k. I. részében. A templomkát igen valószinüleg a Zsegraiak családja alapitotta, kiknek címere abban többször fordul elő. Duhon János, zsegrai plébános már több nyáron át, nagy óvatosággal és csodálatos türelemmel dolgozik a falképeket elfedő mészréteg lehámolásán. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zsigra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Római katolikus Szentlélek templom Zsigra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Zsigra - Árpádkori templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1640x2071 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella