D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0163.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : A karcsai templom restaurációs terve
B e s o r o l á s i   c í m : Karcsai templom restaurációs terve
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Schulek
U t ó n é v : Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1919
V I A F I d : 61469468
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Karcsa
G e o N a m e s I d : 719396
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 12. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A románkori templom körszentélyét, mint centrális kápolnát, a casertai származású Rátold lovag építtette 1140 körül. Valószínűleg Roland nádor építtette a templom hajót e kápolnához 1240 előtt. Templomunk főhomlokzata rokon a cursolai dóméval.
...
A templom a XVI. század közepe óta református, 1873-ban leégett, 1896-ban Schulek Frigyes restaurálta. A keletelt szentélyű templom belső terének egykori lapos mennyezete helyett, penge gerendával tagolt, illetve díszített famennyezet készült. Régen kőszószéke volt, a mai fából van. A szószékkoronájának megmaradt részei a padlón láthatók. 1967-70 között az Országos Műemléki Felügyelőség restaurálta. (Forrás: tirek.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felső-magyarországi, Erdélyen keresztül keletre vezető uton találunk, Zemplén megyében, egy igen érdekes átmenetkoru templomkát, a karcsait.
Ugy tetszik, mintha eleinte csak kerek kápolnát (temetőit?) akartak volna épiteni, de a szándékot megváltoztatván, csakhamar nagyobb hajót épitettek ahoz. Ily eset, melyben a temetői kerek kápolnák nyugati falát lerombolván, ahoz négyszög hajót csatoltak, nálunk többször fordul elő; azonban e tágitás rendesen csak elég későn történik. Ellenben Karcsán a kerek szentélynek szabálytalan alakja, de melynek díszei megegyeznek a hajóéival, a csaknem egykorú tágitást árulja el. Egykoru továbbá a hajóval, a hazánkban nem közönséges nyugati karzat (Querempore), melynek tövei az átmeneti alakzást követik, állván ágai közé féloszlopkákat fogadó keresztből. Igen díszes a nyugati homlokzat három-három oszlopos bélletü kapuzatával, mely fölött a nálunk igen ritka kis ívü karzat (Kleinbogen-Gallerie) a tompa szögü oromba csúcsosodik. A karzat vak, nem nyitott; áll hét faloszlopokon félkörü ívből, két vége gyámkőként alkalmazott oroszlánon nyugszik. Párkányzatát teszi a megforditott attizáló láb, s ez alatt fűrész- és íves-fries, csakhogy az utóbbinak gyámkövecskéken emelkedő ívei nem félkörüek, hanem már is csúcsosak. Ilyeneket látunk a hajó oldalfalain is, mig a szentélynek ívecskéi még félkörüek. ...ábránk Schuleck, bizottsági épitésznek, restaurationalis tervét mutatja, melyen a hosszu vízirányos homlokzatot, közepén egy, hazánk kelet-északi vidékén gyakran előforduló fa-torony, festőileg megszakasztja; e nélkül a szükségképen igen magas tető is kirívókig hatott volna. A déli homlokzatnak kis kapuja is elég díszes, de sem ennek, sem a főkapunak mezején nem látható sem dombormű, sem festett kép. Az ablakok mindnyája még félkörrel van zárva. A falkiszökések még szalagszerüek, de azzal mégis távoznak a rendes falszalagtól, hogy mielőtt a fries íveibe átmennének, kissé visszavonulnak, kurtábbakká válnak. E templomkát jelenleg a reformáltak birják. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Karcsai református templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A karcsai református templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 979x1314 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella