D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0076.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : A soproni káptalanterem gyámkövei
B e s o r o l á s i   c í m : Soproni káptalanterem gyámkövei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : építőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartóoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sopron
G e o N a m e s I d : 3045190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 14. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A káptalanházak a szerzetes rendek hivatalos gyülekezete helyei valának: itt történtek a választások, a főnökök itt adták ki parancsaikat, itt tartották a capitulomok üléseiket. A káptalanházak nálunk is, mint másutt, közel a templomhoz feküdtek. Rendesen a kisebb káptalanház a négyeget megközelitő, vagy épen tökéletes négyeges terem, melynek közepén igen erős oszlopon nyugszik a négy keresztbolt középző vége.
...
Különös figyelmet érdemelnek a falakon látható gyámkövek, melyek néhányát hét (59-65) ábráink adják.
Ily gyámköveknek. minden kalandos megjelenésök daczára, bizonyos meghatározott jelképes jelentőségük van, mely erkölcsi igazságot és tanitást, leczkét vagy tanmondatot szokott kifejezni. Nevezetesen az állatok, már antik világban is erkölcsi jelképeknek tekintettek, legyen azok természetes, legyen azokra ráfogott, költött tulajdonságok magyarázatával. ... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A káptalanterem gazdag díszítése a mai Magyarország emlékanyagában egyedülálló. A konzolok alatti torz állatfigurák a középkori főbűnöket szimbolizálják... (Forrás: sopronikirandulas.hu/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : gyámkő (főnév)
Építészet: Építészeti tartóelem, amely a fal síkjából kiugró épületrészt (például erkélyt, párkányt) alulról támasztja meg; falba beépített, általában kőből faragott, vagy betonból készült erős támasztó.
Az erkélyt négy gyámkő tartja. Az épület faragott gyámkői emberfejben végződnek. (Forrás: Wikiszótár)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Káptalan-terem (Sopron)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Káptalanterem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyámkő a gyulafehérvári székesegyházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A neubergi cisztercita kolostor gyámkövei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2043x1299 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella