D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_57_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szebasztopol
B e s o r o l á s i   c í m : Szebasztopol
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 50. sz. (1855. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erődtérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadtörténelmi térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Krím
G e o N a m e s I d : 703883
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szevasztopol
G e o N a m e s I d : 694423
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szebasztopol
Déli része. - Északi része.
1. Fekete tenger. - 2a. Outskou. - 2b. 3. Ütegek. - 4. Megerősített torony. - 5. Severnaja kapu. - 6. Severnaja vagy csillagerőd. - 7. Hollandi erősség Szt.-Péter toronynyal. - 8. Orosz tábor. - 9. Inkermani keleti világitótorony. - 10. Inkermani nyugati világitótorony. - 11. Sukulia-Balka üteg. - 12. Katharina erősség (Gorcsakoff üteg). - 13. Konstantin erőd. - 14. Távirda melletti erőd. - 15. Darázs-erőd. - 16. Chersonesi világitótorony. - 17. Kamiesi öböl. - 18. Vesztegerőd. - 19. Sándorerőd. - 20. Tüzéröböl. - 21. Miklóserőd. - 22. Hadikikötő. - 23. Pálerőd. - 24. Malakoff-torony. - 25. Redan. - 26. Kalfateröböl. - 27. A szövetségesek tábora. - 28. Tsernaja folyó. - 29. Tsernajavölgy. - 30. Inkermani rom. - 31. Szebasztopoli öböl. - O. Földmüvek. - F. Sánczok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szevasztopol a krimi háboruban első rangu szerepet játszott. 1854 szept. 28-án jelentek meg előtte a francia hadak Canrobert és az angolok Raglan vezérlete alatt, amelyek okt. 9. kezdték meg az igazi ostromot. Az oroszok több ízben megkisértették a várost fölmenteni az ostrom alól, de sikertelenül. 1855 jun. 7. foglaltak el a franciák először két erődöt. Szept. 5. és 8. közt a szövetségesek a várost folytonosan bombázták és hamuvá égették. Az utóbbi napon végre a franciák rohammal vették be Malakov erődöt, Szevasztopol kulcsát; erre az oroszok a kikötő D-i oldalát feladták és az É-i oldalon új védelemre készültek, de a békekötés a további háboruskodásnak véget vetett. (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Szevasztopol
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Sevastopol in the 19th century
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sebastopol, a Malakoff magaslatból nézve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szebasztopol kikötője
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4430x3084 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella