D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A képviselőház ülésterme a nemzeti Muzeumban
B e s o r o l á s i   c í m : Képviselőház ülésterme a nemzeti Muzeumban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 25. sz. (1861. június 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselőház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A képviselőház ülésterme a nemzeti Muzeumban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A jelen országgyülés, mint tudva van, f. é. april 2-ára Budára volt összehíva. Azonban csupán az ünnepélyes megnyitás mehetett véghez Budán s az országgyűlési tanácskozások, mint azt a törvény rendeli, Pesten vették kezdetüket s azóta itt folytattatnak.
Nem volt könnyü dolog, Pesten a tanácskozásra alkalmas helyiségeket kapni. A főváros egykori disze, a nagy és szép redout-terem a hozzávaló helyiségekkel együtt, 1849. óta romban hever s egy része csak tavasz óta kezd újra épülni; a többi nyilvános teremek oly kicsinyek, hogy a kivánt czélnak egyátalában nem felelnek meg.
Nem maradt egyéb hátra, mint a képviselőház számára a Nemzeti Muzeum diszteremét foglalni el s a czélhoz képest átidomitani. E terem is szűk ugyan, mert benne sem a képviselők számához képest nincs elég tér (akkor meg épen nagy volna a szorosság, ha Erdély és Horvátország képviselői is elfoglalták volna már helyeiket); sem a hallgatóság teljes számát sem képesek befogadni a két oldalon elnyuló, szűkre mért karzatok, miknek egy nagy része mindenkor a felsőház tagjai számára van fentartva.
Azonban a terem igen diszes és az országgyülés méltóságának teljesen megfelelő. Sajátságos, jó hatással bir azon körülmény, hogy e márvány falazatu, oszlopzatos, magas teremnek ablakai nincsenek, hanem a világosságot az üvegtetőzet által nyeri. Az idő rövidségéhez s a tér viszonyaihoz képest, a terem elég czélszerüen is lőn elrendezve. Mint mellékelt képünk mutatja, a fő bejárás átellenében van az elnöki szék, melytől jobbra és balra a jegyzők, s távolabb a gyorsirók ülései vannak. Az elnök felett a falat a nemzeti czimer s nemzeti zászlókból ügyesen összeállított diszitmény ékesiti, melynek közepén "1848" olvasható. Az elnöki széktől jobbra és balra a képviselők padjai vonulnak el, melyek egyszerü zöld posztóval vannak bevonva s a körülményekhez képest elég kényelmesek. Az elnöktől balra, a negyedik pad szélső ülésén látszik egy gyászszal bevont s koszoruval diszített hely, gr. Teleki László üresen hagyott helye, mely az egész ülésszak alatt betöltetni nem fog. Az elnöktől jobbra, a ház közepe táján választotta Deák Ferencz ülését. Rajzunkon épen rajta van most a szónoklat sora. - Az elnöki szék átellenében, a fő bementi ajtótól jobbra és balra, van a hirlapirók rögtönzött kis karzata, melyben az ülés mégis valamivel kényelmesebb mint a feljárás, mely igen emlékeztet a kakasülők létrájához. A főajtó felett egy óra mutatja az időt. A terem többi oldalát a hallgatóság karzatai foglalják el; az alsóbb sor többnyire a hölgyeknek engedtetik át. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar delegaczió okt. 27-iki ülése a Nemzeti Muzeum disztermében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Nemzeti Múzeum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nemzeti Múzeum: Díszterem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlés a Nemzeti Múzeum dísztermében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2835x2248 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella