D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A gömöri garanvölgyi vasgyárak
B e s o r o l á s i   c í m : Gömöri garanvölgyi vasgyárak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : I. Ágoston-huta Pohorella mellett
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 28. sz. (1861. július 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Kohászat általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vaskohászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pohorella
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Koháryháza
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A gömöri garanvölgyi vasgyárak : I. Ágoston-huta Pohorella mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...Hazánk legelső vastermelő megyéjének, Gömörnek, nehány kitünőbb gyártelepeit mutatjuk be olvasóinknak. Ezuttal Gömör legészakibb részébe, a Garanfolyó eredetéhez térünk, azon kellemetes völgybe, mely a Mátyás király vadászatairól hires, magas Királyhegy tövében, Zólyommegye felé vonul. Ebből fakad a Garan folyó, melynek itt még csekély hullámai már is roppant hasznot hajtnak a hazai iparnak. A folyam mentében mindenütt füstölgő csinos gyárakat látunk, mérföldekre nyuló kiterjedésben, közbe közbe egyes tót falukkal, melyek nevei: Sumjacz, Pohorella és Polomka. Az ezek határán elvonuló gyártelepek nevei: Vereskő, zlatnói rudvasgyár, svábolkai frisstüz, Ferdinandhuta, pohorellai vasgyár, és Závadka.
Van itt összesen 2 kohó (olvasztókemencze, huta), 15 frisstüz, 3 nyujtó hámor, 3 pléh- és 2 rudvashengergyár.
E gyártelepek első keletkezése a mult század végére esik, midőn azok részvénytársulatok birtokában voltak, kik a gyártáshoz szükséges fát a közel murányi uradalom birtokosaitól vették. Ezen birtokosok az egész gyármüveket lassankint mind magukhoz váltották, bővitették, módositották s a mostani virágzó állapotba hozták.
A murányi uradalomnak s következőleg a felső-garanvölgyi vasgyáraknak is tulajdonosa jelenleg Koburg-Koháry Ágoston herczeg, egyike hazánk legnagyobb birtokosainak.
Mai rajzunk a Pohorella melletti Ágoston-huta rajzát mutatja, melynek rendeltetése, a vasérczből a nyers vasnak kiolvasztása." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vaskultúra Útja: Pohorella
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország vármegyéi és városai: Pohorella. - Coburg Fülöp herczeg vas- és lemezgyára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pohorella-vasgyár, Coburg herceg kastélya és temploma
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Koháryháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A gömöri garanvölgyi vasgyárak : II. Ferdinánd-huta (Pohorella mellett)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2267x1654 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella