D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Selmeczi kalvária
B e s o r o l á s i   c í m : Selmeczi kalvária
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 43. sz. (1861. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kálvária
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szenvedéstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Selmecbánya
G e o N a m e s I d : 3061184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Selmeczi kalvária.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A még nehány órai itt mulatást, egy kirándulásra használók, t. i. az országszerte hires kalvária megtekintésére. Ez a várostól egy keletnek fekvő és kúpalaku különálló hegyen van, melyhez két hosszu hársfa-folyosó vezet. Közbe-közbe a 24. sz. állomás arányosan van elhelyezve, melyeken a Megváltó szenvedését ábrázoló dombormüvek láthatók, melyek a müvészet szigorú igényeinek bár nem felelnek meg egészen, némelyek mégis jeles gondolat szüleményeinek mondhatók. Ilyen például az Üdvözitő által véghez vitt lábmosás, melynél az ibrikből természetes viz csörgedez a medenczébe. Ilyen a három ajku hivek számára épült 3 kápolna, mely fokonkint magasabb helyen van emelve. Az első és 2-dik között van az ugynevezett sz. lépcső. Mintegy 24. födött lépcsőn - melynek mindegyik közepén egy sz. ereklye diszlik üveg alatt - juthat a zarándokló a 2-dik kápolnába. Legnevezetesb azonban a legfölsőbb kápolna, hol a szokásos 3 feszület, és a Megváltó sirja becses ásványokból rakott hegyen és hegyüregben vannak. E fölött emelkedik két bádoggal födött torony, melynek fénye a napsugarakkal mintegy vetélkedve hirdeti az egész vidéknek a megváltás nagyszerü titkát. E kivül innét a kilátás a 3-4000 lábnyi magas hegyek között elterülő völgyekbe elragadólag szép, honnét a város is, több hegyen épülve, ugyanannyi hangyabolynak látszik, ugyszintén a bányászathoz tartozó épületek, melyek ½-¾ órányira is terjednek. Ezen kalvária 1571-ben alapittatott." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Selmecbánya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarországi és erdélyi bányahelyek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilágyi István: A Selmecbányai kálvária és ábrázolásai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Selmecbányai kálvária
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Selmeci kálvária
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2215x1673 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella