D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Selmecz régi vára
B e s o r o l á s i   c í m : Selmecz régi vára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 44. sz. (1861. november 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világörökség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Selmecbánya
G e o N a m e s I d : 3061184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Selmecz régi vára.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Selmeczre beérve, a több hegyen épült város eleinte görbe azután elég egyenes és széles, de mindig lejtő utczáin meglepőleg szép, sőt 2-3 emeletes házakat is találtunk, melyeknél az a sajátságos, hogy a tulsó végükön közönségesen földszintesekké válnak, s igy történik hogy földszintes kapunál bemenve, első vagy második emeletben találjuk magunkat s az első emeletbe akarván jutni, lépcsőkön lefelé kell mennünk, mi az alföld sikságaihoz szokott ember ajkaira mosolyt és egy kis zavart hoz. Kellemetlen benyomást tesz azonban a városnak fölötte rosz, tán még mult századi kövezete, de Sz. Háromság oszlopa a város müizlésének becsületére válik. ... Selmecz egyházai közül - milyen 5 van - épitészetre nézve egy, régiségre nézve több, és a régi vár érdemel figyelmet. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Selmecbánya (Banská ©tiavnica) központjának fő látványossága az UNESCO Világörökségének Jegyzékébe bejegyzett, a Szentháromság tértől (Trojičné námestie) nyugatra fekvő Óvár.
Az óvár legrégibb objektuma Szűz Mária volt plébániatemploma. A szomszédos Szent Mihály templommal együtt mint háromhajós román bazilikát a 13. században építették. A templom körül a 14. században védfalat építettek ki, miáltal kezdett kialakulni a jövendő városi vár alapzata. A védőrendszert később egy bástyával, a bejárati kaput toronnyal bővítették.
A bazilikát a 16. század elején gótikus templommá alakították át. A török veszély további átalakítást igényelt, ami a templom megerősítését és erődítménnyé változtatását vonta maga után. A templom boltozatát leomlasztották, így jött létre a mai négyszárnyas palota-épület belső udvarral a központi templomhajó helyén. A 18. században végrehajtott barokk átalakítás főleg az eredeti bejárati tornyot érintette.
Az Óvár ma a Szlovák Bányászati Múzeumot szolgálja. A nyári szezon alatt színi előadások és kultúrműsorok színhelye.
Érdekes kiállítások találhatók itt: Régészeti kiállítás - Érkeznek a bányászok (Baníci prichádzajú), M.S. mester későgótikus oltárának makettje (Maketa neskorogotického oltára Majstra M.S.), Kovácsműhely (Kováčska dielňa), Barokk plasztika (Baroková plastika), Lövészeti céltáblák (Strelecké terče), Pipakészítő műhely (Fajkárska dielňa), Órakiállítás (Expozícia hodín) és a Kínzókamra (Mučiareň).
Az Óvár megtekintését kedvezményes belépőjegy fejében össze lehet kapcsolni a Történelmi-művészeti útvonal megtekintésével. (Forrás: http://slovakia.travel/hu/selmecbanya-ovar)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Selmecbánya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Selmecbánya Óvár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Selmeczi kalvária
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Selmecbánya - Óvár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Selmecbánya; Óvár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2248x1698 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella