D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 049-060_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Téglavető gép
B e s o r o l á s i   c í m : Téglavető gép
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 5. sz. (1859. január 30.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építőanyagok
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Építőanyagok bányászata
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Anyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tégla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falazóelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gép és berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építőanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A téglavető gép
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Átalán két különböző uton kisérték meg az agyagnak gép által tégla­ alakot adni. Vagy téglanagyságu mintákba nyomták, aztán kilökték s szá­ radni tették azt; avagy, kivált az alagcsövek föltalálása óta, préselés által; miután átnyomva, abból négyoldalú hosszú pasztát készítették s ezt metszőkészülékkel téglanagyságu darabokra osztották. Poroszországban, Schneidcr C.gyáraBoszlauban, az Elba folyó mellett, mindkét módon állit elő téglát. Az itt használt anyag, az Elba partján ásott áradmányföld, melly meglehetősen sok vékony homokot, gyökeret - rostot tart magában. A gép, melly mintákkal dolgozik, egy nagy, fonállá öntött vas kerékből áll, mellynek körén 12 minta van. Forgás közt ezekbe jön az agyag, melly miután egy fölülforgó dob által jól össtenyomatott, alul desz­kákra, mint tégla lepotyog. A gép egy nap alatt 20,000 darabot készít, de mellyek kissé lazák levén, a falban nem igen tartósak. Az egészet gőz tartja mozgásban, valamint a másik mód szerint dolgozó gépet is, mellyet rajzunk ábrázol. " Forrás: ( Vasárnapi Ujság 46. évf. 12. számában (1899. március 19.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Téglavető gép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1195x903 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet