D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193-204_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az aranysziget a Kék folyón
B e s o r o l á s i   c í m : Aranysziget a Kék folyón
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Chinában.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 17. sz. (1859. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pagoda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárazföld
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az aranysziget a Kék folyón Chinában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "China minden tartományából, még a legtávolabb eső tatár földről is tömegesen zarándokolnak ide a bucsujárók, imádkozni, s kegyajándékukat felajánlani. A chinai krónikások szerint, azért nevezik e helyet aranysziget­nek, mivel midőn egy itt épitni szándékolt templom alapját ásták, gazdag arany-érre bukkantak. A szigeten látható épületek közt kevés magán házon kivül a többi mind templom, vagy vendéglő a búcsúsok számára. Taingkiangfu város, valamint a Kék folyó partján több város s köztük Peking is, a Taiping-lázadók birtokában van, vagyis másszóval ők Chiná- nak igen az üterére tapintottak, mert a Kék folyó a birodalom kereskedé­sének főütere, a ők e folyam nagy részén uralkodnak; de uralmuk aligha tarthat sokáig, mert az általak elfoglalt földön a kereskedés teljes pangásban ginlik. A kereskedés pedig a chinai nép főéletforrása, mint minden népnek, mellynél az ipar és földmivelés magas kifejlési fokot ért el és hol a népesség olly sürü, mint itt. A chinai belháborut eddig forradalomnak véltük, mellyet a keresztyén­ség által beszivárgott reformeszmék szültek; kisült azonban, hogy a lá­zadók feje ez eszméket csupán ürügyül és csak is eleinte használta fel; meg­erősödvén pedig benne, a trónkövetelő ellencsászártüntfel, melly az uralkodó házat elűzni akarja a trónról, hogy azt maga foglalja el. A harcz már több év óta tart, s a chinai nép most már meg van győződve, hogy a régi császár több biztositékot bir nyújtani a békére és belnyugalomra, mellyre Chinának olly nagy szüksége van. " Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 17. sz. (1859. április 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jangce
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1712x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet