D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 205-216_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lónyay Menyhért
B e s o r o l á s i   c í m : Lónyay Menyhért
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Szül. 1822. jan. 6.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 18. sz. (1860. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lónyay Menyhért (1822-1884)
V I A F I d : 20794617
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : sajtóügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lónyay Menyhért
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1847-ben Beregmegye ismét egyhangulag követévé választá, hol ismét szorgalmasan irt, dolgozott s vett részt a közügyek tárgyalásában. Az urbéri kárpótlásról szóló törvény utolsó §-a különösen az ő műve, mely azt rendeli, hogy mig az állam az eltörölt urbériségekért kárpótlást nem ad, a tőkék felmondhatók ne legyenek. Hány magyar család köszöni e törvénynek fenmaradását s ki ne látná, hogy főleg e §-ban volt a kárpótlás biztositéka! Midőn a második magyar felelős miniszterium (1848) megalakult, Lónyay ismert szaktani jártasságánál fogva, a pénzügyi osztályban államtitkárrá neveztetett, tagja volt a pesti képviselőháznak is. Ekkor irta Pénzügyi leveleit, melyekben az akkori pénzügyi terveket birálgatá. A világosi fegyverletétel után Lónyay is azok között volt, kik menekültek. Egy ideig Párisban időzött 1850-ben azonban visszatért s követtársaival együtt ő is amnesztiában részesült. Ezután jószágain elvonulva sokáig csupán a gazdaságnak élt, s valamint azelőtt a nemzetgazdászati elméleti, irodalmi téren, szintoly értelmesnek s tanultnak mutatkozott most a magángazdaság gyakorlati mezején." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 18. sz. (1860. április 29.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gr. Lónyay Menyhért
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lónyay Menyhért
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 901x1106 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet