D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 037-056_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi magyarok régi arczképei
B e s o r o l á s i   c í m : Régi magyarok régi arczképei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. Barkóczy László
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 6. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Barkóczy László (1791-1847)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztény egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Barkóczy László
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E versek oda czéloznak, hogy Barkóczy László hazájának élt, hadakat viselt, békéket eszközlött, korán hunyt el, de jó tulajdonait tekintve, él a nemzet lelkében. Első felesége volt Jakusics Erzsébet, második felesége nagy-mihályi Bánffy Katalin, harmadik felesége Péchy Anna,ezektől 4 fia maradt : István, Zsigmond, György és Ferencz, ellenkezőleg atyjok politikai hitével sokáig Tököli Imre pártján voltak, mignem ök is a királyhozi hűségre tértek,melynek az lett következménye hogy két Barkóczy elfogatván, megöletett. " Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 6. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kisebb iskoláit Sátoraljaújhelyen és Pesten, a bölcseletet Kassán, a jog első évét Pesten hallgatta. Egyházi pályára lépvén, 1809-ben a központi papnevelőbe küldetett Pestre, hol tanulmányait bevégezvén, mint tollvivő, utóbb mint érseki szertartó nyert alkalmazást. 1815-ben fölszenteltetvén, Jászladányban mint segéd két hónapot töltött ezután a bogácsi plébánia vezetésével bizatott meg itt két évig foglalkozván, 1818. július 9-én miskolci plébánossá, rövid idő mulva ugyanazon kerület alesperesévé neveztetett ki. 1829-ben lett egri kanonok. 1836-ban mint pankotai főesperes és abrahámi apát a királyi táblához ment Pestre s innen a következő évben január 13-án a székesfehérvári püspökségre. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Barkóczy László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 834x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet