D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117-136_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hótól elborított falu Sveiczban
B e s o r o l á s i   c í m : Hótól elborított falu Sveiczban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 14. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedésbiztonság
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : havazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hótakaró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lavina
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Svájc
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bedretto falu, Tessin kantonban, a január 7-iki hógörgeteg után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Bedretto lakóit január 7-én déli 12 órakor ily omló hógörgeteg tompa moraja riasztotta meg. Ez, iszonyu erővel, a falu nyugati oldalán hömpölygött alá, s a falu 5 legnagyobb s legnépesebb házát hideg hósirba temette. A sértetlenül maradt házak lakói, mint villámütéskor, első pillanatban mozdulni sem mertek. Különben is a férfilakosság kenyérkeresés végett távol volt, s az egész völgyben csak 13 felnőtt férfi volt jelen, s ezeknek is fele beteg vagy munkaképtelen. Ezek azonban, a férfiruhába öltözött nőktől támogatva, azonnal a szerencsétlenség szinhelyére siettek, s a legnagyobb erőfeszítéssel, saját éltök kimélése nélkül, sikerült az eltemetettek közöl 16-ot élve, s néhányat holtan a hóból kikaparniok. Huszonnégy órába került, mig a szomszéd Villa, Ofasco, Fontana falvak segítségül jöhettek, minthogy az utakon ez időszakban rendesen igen bajos a közlekedés." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 14. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lavinahalál elkerülésének egyetlen hatékony módja a síelő vagy túrázó általi megelőzés! Mielőtt a kijelölt és biztosított sípályáról- vagy turistaútról letérnénk meg kell ismerjük a tájat, hóviszonyokat, legutóbbi időjárást, szél tevékenységét. A hótakaró egyensúlyvesztésének mérlegelésében ne csak arra gondoljunk, hogy puszta súlyunkkal megbonthatjuk a hó egyensúlyi állapotát, hanem arra is, hogy egy síző vagy túrázó "perforálja" a felszíni hóréteget, ezzel megszüntethet egy stabilizáló erőt vagy hatást. Tavaszi időszakban általában a korai túra indulás javasolható, amikor stabil, fagyott havon haladhatunk, és nyomainkkal sem vágjuk át a hótakarót. A hómentes (nyári) terep ismerete nagy segítséget nyújt. A sima füves lejtők jó csúszóréteget képeznek (alaplavina), míg a durva kőtömbökkel szabdalt lejtők jól tartják a havat. A törpefenyők csak akkor védenek, ha nem teljesen havazódnak be. Forrás:wikipedia
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lavina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2621x1738 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet