D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 313-332_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferencz József, iskolatanitó
B e s o r o l á s i   c í m : Ferencz József, iskolatanitó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 36. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanító rend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferencz József (1778-1870)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Németh Pál , néptanitó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Most már élte 86-ik évét számlálja, s oly egészséges és sokat győző, hogy ha az innen három órányira eső Szebenbe megy, hogy ott kevés vásárlását megtegye, útközben meg sem nyugszik, sőt még délire haza jő, még pedig gyalog, mert bár magám is többször hivtam szekeremre,elfogadni nemakarta. Emellett mindig csendes, egyaránt jókedélyü, mit Isten csak egy jól töltött élet jutalmául adhat. És itt meg kell őt ismertetnünk mint embert és családfőt. Az öreg urat irja róla az említett lelkész ur a tudósok közé nem számlálhatni, de mégis birja azon bölcseséget, melylyel sok nagy tudós nem dicsekedhetik, mert ha igaz az, hogy minden tudomány végczélja, az embert jóvá és megelégedetté tenni: ugy ezen ismeretlen szerény öreg a világ legnagyobb bölcsei közé tartozik. Én nem láttam őt soha rendén kívül örvendeni, búsulni, vagy haragudni,nem hallottam tőle soha egy panaszkodó, zúgolódó, vagy békételenkedő szót, s bár mi kedvetlenség érte, egész katekizmusa ebből állott : Legyen meg Ő Szent Felségének kedves akarata." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 36. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 792x953 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet