D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 131-182_pix_oldal_05_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Liszt Ferencz IX. Pius pápa és Antonelli társaságában, a Laterán-templom oszlopcsarnokában
B e s o r o l á s i   c í m : Liszt Ferencz IX. Pius pápa és Antonelli társaságában, a Laterán-templom oszlopcsarnokában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 13. sz. (1866. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Liszt Ferenc (1811-1886)
V I A F I d : 64199483
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pius (pápa), IX. (1792-1878)
V I A F I d : 103211092
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Antonelli Jakab (1798-1876)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Liszt Ferencz IX. Pius pápa és Antonelli társaságában, a Laterán-templom oszlopcsarnokában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy éve már, mióta Liszt, a zongora'ünnepelt királya, zajos és dicsőséges művészi pályáját a papi élet nagyobb nyugalmával cserélte föl. Nem tartozik ránk, feszegetni az okokat, melyek a művészt a csöndes czella magányába vonulni késztetek, s bár e lépése fölött a feltétlen bámulatot nem osztjuk : mégis fölkeressük öt, a ki "bárhová megy, mindig hű rokon", római magányában is s egy képben mutatják be olvasóinknak azon magas társaságot, mely a művészt jelenleg környezni szokta. Liszt Ferencz társaságát most legtöbbnyire IX-ik Pius pápa és Antonelli bibornok képezik, kikkel gyakran járkál Róma főegyházának, a Laterán templomnak oszlopcsarnokzatán, a mint képünk is mutatja. E Lateran-templom az, melynek erkélyéről az összegyűlt népnek a pápa az áldást osztani szokta. A nagynevű művész, kinek dicsőségéről' azért hogy ő magányba vonult, még ma is folyvás beszél a világ, most is ad konczerteket, csakhogy a nagy közönséget, mely egykor a művész termeit megtölté, most csak egyetlen ember, Pio Nono, a római pápa pótolja, kinek szelíd arczán a leolvasható megelégedés most elég kárpótlást nyújt a tapsokért, melyek egykor a művész vágyainak, álmodozásainak szilajabb szárnyalásait jutalmazák. (Forrás: Vasárnapi ujság 1866. április 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Liszt Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1894x1294 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter