D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 321-404_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Prielle Kornélia
B e s o r o l á s i   c í m : Prielle Kornélia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 25. sz. junius 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Prielle Kornélia (1826-1906)
V I A F I d : 268740926
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Prielle Kornélia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tizenöt éves volt, fölruházva az ifjúság, szépség, kedvesség, tehetség minden előnyével s első föllépései valóban első diadalai voltak. A vidéki társaságok egyik legjobbika, legszervezettebbike akkor a Kilényi igazgatása alatti volt. Sorsa, szerencsésen e társasághoz vezette öt s Kilényiékben valódi szerető szülőket talált. Velők járta be Erdély nevezetesb városait: Dézst, Kolozsvárt, Maros-Vásárhelyt, Szebent, Brassót, s a többi közt Enyedet is. Hogy e sorok irója, akkor enyedi diákocska, itt látta öt először s azt sohasem felejtette el, nem tartozik a dologhoz de annálinkább tartozik az, hogy Szigligeti körutat tevén Erdélyben, őt Enyeden egypár népszínművében (A szökött katonában és Zsidóban) látta s egyszerre fölismerte benne a ritka tehetséget, a szép jövőt. Tiszta, egyszerű, modorosság nélküli előadása meghatott, (írja maga Szigligeti) s azonnal írtam Bartay, akkori igazgatónak s szerződtetését sürgettem." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 25. sz. junius 20.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A házasságot 1848-ban, amikor Szerdahelyi honvédnek ment, felbontották. 1849-ben Hidassy Elek földbirtokos huszárkapitányhoz ment nőül és egy időre visszavonult a színpadtól. Később Hidassy felcsapott színigazgatónak és nemsokára elváltak. Prielle 1857-ig maradt vidéken 1857 októberében lépett fel mint vendég a Nemzeti Színházban Gauthier Margit szerepében 1859. április 25-től lett a színház szerződött tagja. A kritika nem egyformán fogadta, a dicsérő hang azonban csakhamar elnémította a gáncsolókat. Még egyszer 1861-ben egy magánügye miatt megvált a Nemzeti Színháztól s Pécsre ment Ressler társulatához 1861-ben aztán végleg tagja lett a Nemzeti Színháznak. 1881. február 7-én ő kapta meg első ízben az "örökös tag" rangot. Férjével, Szerdahelyi Kálmánnal, akivel másodszor is egybekelt, fő erőssége volt az új francia drámának. 1891-ben ünnepelte félszázados színészi jubileumát. 1905. december 24-én, Budapesten, a Józsefvárosban, halála előtt két hónappal, már elborult elmével, a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyay Kálmán íróval kötött házasságot. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Prielle Kornélia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 946x1210 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet