D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 053-116_pix_oldal_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Thiers
B e s o r o l á s i   c í m : Thiers
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 9. sz. február 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Thiers, Adolphe (1797-1877)
V I A F I d : 71424155
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történetíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Thiers
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1836. aug. havában. Thiers ekkor Olaszországba utazott s hosszu időre lemondott a közpályáról. De 1838-tól oly erős ellenzéket képezett a Mólé - miniszterium ellen, hogy az 1839-ben lemondani kényszerült. Hasonlókép járt 1840-ben az erre következett Soult-miniszterium is. 1840-ben ujra a Thiers miniszterium vévé kezébe a közügyek vezetését. Thiers ekkor nagy hangon szólalt fel az egyptomi alkirály függetlensége mellett, telve levén azon eszmével, hogy innen kell sakkban tartani az angolok keletindiai terjeszkedését. De a többi négy nagyhatalomra e kihivó hang nem tette meg a kellő hatást. Francziaország mellözésével kimondották, hogy Mehemet Ali örökösen megtartja ugyan az alkirályi trónt, de az elfoglalt török tartományokat s a csellel elfogott török flottát a sultánnak vissza köteles adni. Francziaországot e diplomácziai vereség egészen kihozá hidegvérüségéböl." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 9. sz. február 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Périer halála után belügyminiszterré lett (1832. október 10.), mely tárcát azonban, nem értvén egyet minisztertársaival, decemberben a kereskedelem és a közmunkák tárcájával cserélte fel. Amikor 1836-ban, mint újonnan kinevezett külügyminiszter a spanyol szabadelvűekkel rokonszenvezett, Lajos Fülöp 1836. augusztus 26-án elbocsátotta. Thiers erre azonnal az ellenzék élére állott és utódát, Molét, aki Lajos Fülöp inasának szerepére vállalkozott, nemkülönben magát a királyt arra oktatta, hogy az alkotmányos monarchiában "le roi regne, il ne gouverne pas" ("a király uralkodik és nem kormányoz"), ami azután szállóigeként bejárta a kontinenst. Elvégre a különböző pártok fejei: Guizot és Barrot Thiers-vel szövetkezvén, Molét leszavazták és miután a Soult-féle kabinet sem volt életre képes, Thiers nyerte el újból 1840. március 1-jén a miniszterelnöki széket és amellett a külügyi tárcát.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Adolphe Thiers
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1016x1156 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet