D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 601_672_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Alpok világa
B e s o r o l á s i   c í m : Alpok világa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 51. sz. deczember 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hágó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegységi forma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : út
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alpesi hágó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rablás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyermeket rabló sas.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egyik a havasok rettegett királyát, a büszke sast ábrázolja, midőn épen egy szegény mezei munkás család gyermekét elrabolta. Hogy a sas rendkívül veszélyes a házi szárnyasokra, kisebb, gyengébb házi állatokra, sőt a zergékre, fiatal őzekre és szarvasokra nézve is, azt mindenki tudhatja, ki oly vidéken lakott, a hol a királysas zsákmányolás kedvéért olykor-olykor megfordul, de hogy az embert is meg merje támadni, kevesen tennék fel róla, noha ilyesmit is olvashattunk néha felőle. Hajlandók lennénk az egészet vadászmesének tartani. Pedig hogy van eset rá, hogy a sas néha gyermeket is rabol - habár az ily eset a ritkábbak közé tartozik a leghitelesebb tanuk által bizonyított tényekkel szemben tagadni nem lehet. A szomorú jelenet, mely rajzunkon látható, szintén való s a svájczi havasok egyik félre eső zugában épen tavaly fordult elő." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 51. sz. deczember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sas
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 799x1169 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet