D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_368_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Broglie herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Broglie herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 20. sz. május 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Broglie, Victor de (1785-1870)
V I A F I d : 100176986
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Broglie herczeg, franczia miniszterelnök
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A császári dynasztia nem egyszer tett kísérletet a Broglick megnyerésére ül. Napóleon nagy diadalának tartotta volna, ha azon család, melynek neve két század óta minden franczia ajkán forgott, kész leendett tőle kitüntéseket és állásokat elfogadni de ők mindannyiszor visszautasították Janvier de la Motte ajánlatait, ki mint az Eure-megye prefétje igyekezett urának megnyerni az azon megyében kiterjedt uradalmakkal biró orleanista családot. Broglie herczeg mindvégig kitartó ellene maradt a bonapartismusnak, s a közéletben újra csak akkor kezdett szerepelni, mikor a jelenlegi nemzetgyűlésbe képviselőül választatott. Thiers, ki fölismerte benne a reá nézve veszedelmes embert, sietett őt Londonba küldeni követül, de ez állása nem akadályozta meg abban, hogy gyakran meg ne jelenjék Versaillesban s részt ne vegyen a vitákban." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 20. sz. május 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Victor de Broglie
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1069x1170 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet