D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Kemény Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Kemény Ferencz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1795-1875
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 2. sz. (1875. jan. 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közéleti személyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kemény Ferenc (1795-1875)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Kemény Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Van ezeken kivül báró Kemény Ferencznek egy kevésbbé ragyogó, de nem kevésbé nemes s nem kevesebb érdemekben gazdag pályája. Az erdélyi református egyház ügyeinek kormányzatát értjük, melynek élén régóta a báró áll, még pedig annyi ügyszeretettel, hogy különösen az utóbbi évtizedben, midőn a politikai élet előtte is bezáródott, csaknem minden munkásságát ennek szentelte. A tanügy, az iskolák, tanárok anyagi helyzete, az egyházak pénzviszonyainak rendezése, s az autonomia melletti küzdelmek egyaránt hirdetik, hogy ö egyházának munkás és hü fia. Báró Kemény Ferencz a magánéletben jó rokon s igaz barát, bölcs tanácsadó, szellemdus és érdekes társalgó, s nem leereszkedő, mint mondani szokták, hanem magához emelő azokat, kik hozzá fordulnak." (Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 2. sz.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kemény Ferencz, országos elnök : Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyűlésből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kemény család honlapja - Családi lexikon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1032x1039 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes