D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szófia a Vitos alatt
B e s o r o l á s i   c í m : Szófia a Vitos alatt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 9. sz. (1877. márczius 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasútvonal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bolgárok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsidó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szófia
G e o N a m e s I d : 727011
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szófia a Vitos alatt (Bulgáriában).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vracától délre az Iszker folyó mentében felfelé haladva Szófiába érünk. A bolgárok által "Szofijszko polje" néven nevezett síkságon a Vitos hegy aljában terül el e nevezetes város, mely a mütesszarif székhelye. A konstantinápoly-szerbiai útvonalba esvén, élénk forgalma és kereskedése van. A vasútvonal, mely Belgrád felé vonul Konstantinápolyból, Szófiát is érinti, a mi szintén nagyban fogja emelni a várost. De Szófia a legrégibb idők óta napjainkig hadászati szempontból is nevezetes helye Bolgáriának. Szófiának igen nevezetes múltja van. A rómaiak Serdicának, a szlávok Sedec, a byzantiak Triaditzának nevezték. A törökök 1378-ban foglalták el, Lala Sahin pasa parancsnoksága alatt. Régebben fontos fekvésénél fogva Szófia volt a ruméliai beglerbégnek székhelye, jelenleg azonban csak a hasonnevű kerület főhelye. A Vitos éjszakkeleti lejtője alatt elterülő várost két patak öntözi, melyek a Vitosból erednek s a városon át folynak az Iszkerbe. A patakok kőhidakkal vannak áthidalva. A városnak régebben 50,000 lakója volt, most alig van 25,000, mely számból 8000 esik a bolgárokra, ugyanannyi a törökökre, 5000 a zsidók száma és 100 idegen. Van a városnak élénk bazárja, melyen különösen nyers bőrök, durva posztó, gyapjú és posztó-, úgy szintén szüesmunkák képezik a fő kereskedelmi czikkeket. Szófia épületei között nevezetes a Szófia dsamiszi, a Bűjük dsamiszi, a nagy bolgár templom, a fürdő, néhány köz- és magánépület. Érdekes látványt nyújt a város vége felé fekvő janicsár-rom, mely 1826 óta, mely évben a janicsárok kiirtattak, pusztulásnak indult. E lőréses falak, a tágas udvarok, a czellaszerü szűk szobák a falban fölmeredő kéményhelyekkel a szemlélőt a múlt idők feletti elmerengésre késztetik. Szófiának egyik büszkesége a Vitos-hegy, melynek csúcsán rendesen már szeptemberben hókorona csillog. Gyakori és kellemes kirándulásokat szoktak tenni a városiak az aljában elterülő regényes vidékre. Ott időzésünk alatt Hochstetter bécsi geolog egy vezetővel megmászta a hegy csúcsát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Szófiából : A fejedelmi palota
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x945 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna