D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rozalita szoros és Mara-Gedük Kalefernél
B e s o r o l á s i   c í m : Rozalita szoros és Mara-Gedük Kalefernél
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 10. sz. (1877. márczius 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szoros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rozalita szoros és Mara-Gedük Kalefernél (Bulgáriában).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...De mielőtt e viruló helyhez, e paradicsomi vidékre érnénk, egy zord és borzalmas hegyszoroson a Bozalita szoroson és a Mara-Gedük alatt Kaiefernél kell áthaladnunk. A szoros fölött 2330 méternyi magasságba nyúlik a Mara-Gedük nevű hegy, melynek csonka kúpja a Vitoshoz hasonlít, de ennél jóval magasabb és borzalmasabb. Keskeny sziklautak vezetnek át szaladó patakok mellett, melyekről a karavánok lovai könnyen a mélybe szédülhetnek. Tele is van a szoros ilyen baleseteket megörökítő keresztekkel. Aitov Panajot, a bolgár felkelővezér naplójában ezeket írja a Bozalita szorosról: "A szél őrülten Bivitott, a hó vakító fehéren fénylett, a folyók és omló patakok zúgva és panaszkodva törtettek tova, a farkasok ordítottak a hegyekben és téli madarak krákogtak - egyebet hallani nem lehetett. Nagyon nehezen tudtunk előre hatolni, időről időre belesüppedtünk a hóba. Ezen éjjel alig tudtunk 3000 lépést előrehatolni, a szél tetszésé szerint játszott velünk és kénye-kedve-szerint sepert le lábunkról." A bolgárok, mint egyáltalán nagyon babonás nép, babonás hiedelmet kötöttek e szoroshoz. A "Rozalja" ünnep (pünkösd) alkalmával ide járnak a tündérek (szamodivák) éjjeli tánczra. Hajukat a völgy rózsáival díszítik és a Mara-Gedük lapos kúpján járják el a tündéri tánczot, mely a halandót magával ragadja és elbűvöli. Költői hiedelembe burkolva találjuk a rózsa évszakának és napjának, a pünkösdnek megünneplését. A rózsák e tiszteletének már a régi trákoknál is nyomaira akadunk. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gabrovo a Jantra mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1505x964 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna