D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orosz lókereskedők a Don vidékén
B e s o r o l á s i   c í m : Orosz lókereskedők a Don vidékén
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 33. sz. (1877. agusztus 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nomád életmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sivatag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orosz lókereskedők a Don vidékén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az oroszokat rendkívül nagy költözködési és kóborlási vágy jellemzi e vágy nagyobb mértékben nyilvánul nálok, mint e világ bármelyik más nemzeténél. Nem világszerte kóborolnak ők, mint a zsidók és czigányok, hanem inkább saját hazájokban csakhogy az oroszok hazája oly nagy, mint akár egy egész világrész. E különös hajlandóság a kószálásra nem csupán a szegényekben van meg, hanem az előkelőkben és gazdagokban is. - Gazdag kereskedők kereskedelmi ügyekben gyakran félévig, sőt ennél tovább is elutazgatnak Oroszország különböző vidékein, s csupán a karácsont és húsvétot töltik családaik körében. E hajlam különösen déli Oroszországnak kevés földbirtokkal rendelkező népénél van kifejlődve a dél-oroszok az összes - karavánüzletet és lókereskedést nemcsak hogy kezökbe kerítették, hanem ugy szólva monopolizálják is azt. Ezek a lókereskedök nyakukba veszik a birodalmat és bebarangolják azt keresztül-kasul, vásárról-vásárra járva, csereberélve folytonosan. A mi lovat egyik vásáron vettek, azt a másikon ismét eladják, s ők szállítják a kormánynak is a remonta-lovakat.
E lókereskedök valóságos nomád életet folytatnak, és nem riadnak vissza sem az úttalan sivatagoktól, sem folyóktól és mocsároktól, ha egy kis jó üzletre van kilátásuk.
Látjuk, hogy bár az ut csaknem járhatatlan, egész lószállitmánynyal közelednek a Don partjához, hogy a lovakat tutajon átszállítsák. A kereskedők három fogatú kocsin (troika) mennek elöl, melyhez az eladásra szánt lovak oda vannak kötözve. Ugy látszik, hogy a Don partjához érve, az ut felől tudakozódnak, hogy a vásárról, melyen lovakat venni és eladni szándékoznak, el ne késsenek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. augusztus 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy orosz utazó Közép-Ázsiában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1727x1114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna