D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kártyavető czigányasszony
B e s o r o l á s i   c í m : Kártyavető czigányasszony
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Baugniet
U t ó n é v : Charles
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1814-1886
V I A F I d : 54411824
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 42. sz. (1878. október 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kártyavetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jövendőmondás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kártyavető czigányasszony. - Baugniet festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az előkelő uri nő feszült figyelemmel hallgatja a jósnő suttogását s vonakodás nélkül engedi át kezét, mig előtte a földön a jö­vendőt magyarázó kártya föltárva áll. Nem csekélyebb kíváncsisággal kiséri a még fiatalnak látszó czigányasszony titkolódzó beszédét a két uri társnő, mig a libériás már az ajtó mellett áll, tán hogy mást a zavaró betoppanásban megakadályozzon.
A két kis leány érdeklődéssel, de nem túlságos kíváncsisággal vizsgálja a fényes idegeneket s meglátszik rajtok, mennyire megszokhatták a hasonló jeleneteket. A mit anyjok csinál, az már nem érdekli őket: már a kis ujjúkban van talán s ha felnőnek, meglehet, nem csekélyebb sikerrel fogják alkalmazni ők is a korán eltanult fogásokat, mint most az anyjok.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. október 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Charles, Baugniet: Az első fog
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Böhm Pál: A kártyavetőnél
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1419x1190 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna