D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országgyűlési képek
B e s o r o l á s i   c í m : Országgyűlési képek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 45. sz. (1878. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tisza Kálmán (1830-1902)
V I A F I d : 59866355
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Péchy Tamás (1828-1897)
V I A F I d : 262067265
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csengery Antal (1822-1880)
V I A F I d : 19802262
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim Béla (1811-1879)
V I A F I d : 308694779
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zsedényi Ede (1804-1879)
V I A F I d : 309677118
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Falk Miksa (1828-1908)
V I A F I d : 47142692
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gorove István (1819-1881)
V I A F I d : 170290227
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tisza Lajos (1832-1898)
V I A F I d : 121118313
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szlávy József (1818-1900)
V I A F I d : 309561433
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Országgyűlési képek.
Tisza Kálmán. Péchy Tamás. Csengery Antal.
Báró Wenckheim Béla. Zsedényi Ede. Falk Miksa.
Gorove István. Tisza Lajos. Szlávy József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borosjenői és szegedi Tisza Kálmán (Nagyvárad, 1830. december 16. - Budapest, Józsefváros, 1902. március 23.) politikus, miniszterelnök, nagybirtokos, az MTA tagja.
Pécsújfalusi Péchy Tamás (Alsókázsmárk (ma Kázsmárk), 1828. december 6. - Alsókázsmárk, 1897. szeptember 17.) magyar politikus, országgyűlési képviselő, közmunka-és közlekedésügyi miniszter, a képviselőház elnöke, evangélikus egyházkerületi felügyelő.
Csengery Antal (Nagyvárad, 1822. június 2. - Budapest, 1880. július 13.) politikus, közgazdász, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke, a Magyar Földhitelintézet igazgatója, országgyűlési képviselő.
Wenckheimi báró Wenckheim Béla (Pest, 1811. február 16. - Budapest, 1879. július 7.) magyar politikus, miniszterelnök.
Zsedényi Ede (szül. Pfannschmidt Ede, Lőcse, 1804. március 21. - Budapest, 1879. február 20.) politikus, országgyűlési követ, majd képviselő, evangélikus egyházkerületi felügyelő.
Falk Miksa (Pest, 1828. október 7. - Budapest, 1908. szeptember 10.) magyar író, politikus, országgyűlési képviselő, az MTA tagja, a Szent István-rend középkeresztese, a bölcselet arany okleveles és az államtudományok tiszteletbeli tudora.
Gáttájai Gorove István (Pest, 1819. augusztus 20. - Budapest, 1881. május 31.) politikus, miniszter, közgazdász, valóságos belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Gorove László író fia.
Borosjenői és szegedi gróf Tisza Lajos (Nagyvárad, 1832. szeptember 12. - Budapest, 1898. január 26.) politikus, miniszter, kormánybiztos.
Okányi és érkenézi Szlávy József (Győr, 1818. november 23. - Zsitvaújfalu, 1900. augusztus 8.) magyar ügyvéd, bányamérnök, politikus, több kormány minisztere, 1872-1874 között magyar miniszterelnök, 1894-1896 között a főrendiház elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az egyetlen dualizmus-kori magyar politikus, aki a képviselőháznak, majd a főrendiháznak is elnöke volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1824x2676 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna